I disse dager overtar Bodø kommune infrastrukturen og bygningsmassen på Bodø flystasjon. Her fins bygninger som er utmerket egnet som «hjem» for flere pensjonistforeninger og andre frivillige organisasjoner. Befalsmesse II er et slikt sted. Det er mange pensjonistforeninger og andre frivillige organisasjoner som lever «en hånd til munn liv» med trange rammebetingelser. Befalsmesse II kan bli en fasilitet der pensjonistforeninger kan ha sine egne administrative rom og benytte store fellesrom for aktivitet og arrangement.

Litt statistikk. SSBs befolkningsframskriving sier at andelen eldre vil øke i Bodø kommune. På WHO/Helse Norge sin nettside kan en lese at gjennomsnittlig levealder i Norge er rundt 80 år, noe lengre for kvinner. Det betyr at halvparten av 80 åringene har takket av og er gravlagt. Av den halvdelen som fortsatt lever er igjen halvparten de siste fire leveårene sterkt pleietrengende. Den siste fjerdedelen er funksjonsfriske og funger godt i hverdagen. Det er videre kjent at aktivitet – fysisk og mental – er viktige faktorer for å opprettholde en god livskvalitet i et langt liv. Bodø har flere gode tilbud til den elde generasjon. Men med en økende eldre befolkning vil det også være et økende behov for aktivitetstilbud til denne befolkningsgruppen.

Befalsmesse II vil være et kjærkomment bidrag til flere pensjonistforeninger og andre frivillige lag. Her vil de få gode rammebetingelser, god tilgjengelighet, et fast og forutsigbart «hjem» som basis for utøvelse av sine ulike aktiviteter. Kommunen bør finansiere drift og vedlikehold av bygningsmassen.

Samtidig må foreningene kjenne sin besøkelsestid og selv drifte aktivitetstilbudene. Den iboende kompetanse og kunnskap blant pensjonister må være basisen for mange tiltak. Ja, selv driften, er i seg selv aktivitet de eldre trenger i et aktivt liv.

Sannsynligheten tilsier at et aktivt eldretilbud drevet av de eldre selv er forebyggende, og vil kunne forkorte perioden de eldre er pleietrengende. En kortere pleieperiode vil gi de eldre bedre livskvalitet de siste årene samtidig som kommunens kostnader til eldreomsorg reduseres. En vinn-vinn-situasjon.