Sårbare eldre trenger et langt bedre vern. Det haster å få et systematisk arbeid mot vold og overgrep over hele landet. Stortinget må bevilge mer penger til nettopp det.

I dag er personer med funksjonsnedsettelse, utviklingshemming og demens spesielt utsatt for vold og overgrep. Og mellom 6,8 og 9,2 prosent av hjemmeboende har blitt utsatt for vold og overgrep etter at de fylte 65 år.

Det går fram av en studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Tallene beskriver en situasjon som ikke kan aksepteres.

Kommunene er pålagt å legge til rette for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven.

For å etterleve loven, må kommunene arbeide målrettet og systematisk med å verne risikoutsatte voksne mot vold og overgrep. TryggEst er en modell for hvordan kommunene kan gjøre nettopp det.

Enkelte kommuner har tatt i bruk TryggEst, men det haster å gjøre arbeidet landsdekkende. 36 kommuner og bydeler har innført eller gjort politiske vedtak om å bruke TryggEst, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Direktoratet har et mål om at arbeidet omfatter 100 kommuner innen 2024, og på sikt alle kommuner.

Disse ambisjonene er for lave. Tempoet må opp. Derfor har vi i Eldreombudet bedt Stortinget om å bevilge mer penger til dette arbeidet i statsbudsjettet for 2023.

For arbeidet med å stoppe vold og overgrep mot eldre kan ikke vente. Alle kommuner må bli trygge kommuner.