Som regel slippes nemlig de fleste godbitene på forhånd, koblet med smilende ordførere som har fått bekreftet at bevilgningen til akkurat deres prosjekt er med.

De negative nyhetene holdes derimot godt skjult, og for de som da blir skuffet vil nok ventetiden føles forgjeves.

Mange kommer nok til å måtte føle på akkurat den følelsen kommende torsdag.

Da slipper regjeringens neste års statsbudsjett, og lekkasjene derfra har vært fraværende. Bortsett fra økt skattlegging av de deler av næringslivet som går best akkurat nå.

Og de pengene kommer regjeringen til å trenge, for på utgiftssiden er det allerede varslet store kutt.

Køen av skuffede ordførere vil derfor bli ekstra lang denne gang.

Det kan også komme til å gjelde Salten, der to store samferdselsprosjekter er i spill. Det ene er Bodøs "Ny by-ny flyplass", det andre er E6 nordover fra Fauske.

Begge er milliardprosjekter, og begge er prosjekter av den type det er mulig å fjerne fra et statsbudsjett for å spare penger

Det gjelder langt fra alle av de utgifter et statsbudsjett inneholder.

1.550 milliarder kroner er årets statsbudsjett på, og det er enormt mye penger.

Men godt over 90 prosent av dette er bundet opp i utgifter ikke kommer unna; pensjoner, sosiale ytelser, lønn til 175.000 statsansatte osv.

Et økende antall eldre og pleietrengende reduserer de overliggende, frie midlene år for år og tross forsikringer om de motsatte fortsetter også antall statsansatte å øke.

Dette har i stor grad kunnet skje på grunn av stadig flere oljepenger, men nå er den tiden over.

For å unngå økt inflasjon og enda flere renteøkninger må oljepengebruken kuttes kraftig neste år, og det gir regjeringen et mye mindre handlingsrom enn før.

Legg til at strømstøtten stjeler store summer og vil fortsette å gjøre det, og dette statsbudsjettet er dømt til å bli et skuffelsens budsjett for svært mange.

Deler av kuttene på budsjettet vil antakelig komme mer generelt, men noen av dem vil også ramme enkeltprosjekter. Det er her flyplass og E6 kommer inn.

Samferdselsprosjekter tar nemlig mange av de "fri midler" som finnes i et statsbudsjett. Skal man få til kutt som monner, er det derfor fristende å ta dem her.

Nå er samferdselsprosjekter også spesielle på en annen måte; det er mulig å skyve dem ut i tid. Dermed sparer man penger umiddelbart, uten å måtte skuffe for mange ordførere og velgere.

Det skjedde senest i vårens reviderte budsjett der 200 millioner avsatt til "Ny by-ny flyplass" ble fjernet med den begrunnelse at ESA ennå ikke har avgjort om statsstøtte til prosjektet er innenfor EUs regler eller ikke.

Det har vært antydet at Bodø kan oppleve det samme torsdag; at prosjektet ikke får penger på dette budsjettet heller og at skuffelsen sukres med nye forsikringer om at regjeringen fremdeles står 100 prosent bak Bodø og at pengene kommer på senere budsjetter.

Per nå tyder lite på at så vil skje, selv om enkelte i regjeringsapparatet nok ønsker et slikt utfall.

Uansett hvor mye retorisk sukker som strøs over en slik utelatelse vil den nemlig garantert gi Høyre ordførermakta i Bodø de neste fire årene.

Ny E6 gjennom Sørfold er i en litt annen situasjon. Den fikk ingen penger på årets statsbudsjett, selv om den i teksten eksplisitt nevnes som et prosjekt det bør satses på.

Det skjedde på et budsjett laget av en Høyre-statsråd, dermed vil det være vanskelig for opposisjonen å klandre denne regjeringen for å gjøre det samme: Skyve E6 ut i tid.

Den politiske kostnaden ved å utelate E6 vil derfor være klart mindre enn for et Bodø-prosjekt drevet fram av Solberg-regjeringen og støttet av både Ap og Sp i opposisjon.

Regjeringen kan også vise til at hele Nasjonal transportplan (NTP) skal opp til revisjon i løpet av kort tid, og at man der vil komme tilbake til E6.

E6 gjennom Sørfold er ett av fire prosjekter Statens vegvesen har prioritert framover, og slik sett bør prosjektet ligge godt an ved en slik gjennomgang.

Men NTP gir ingen penger til noe, det må skje på et statsbudsjett.

Dermed risikerer Sørfold minst ett års utsettelse på et prosjekt som kan påbegynnes umiddelbart om det skulle få penger på neste års budsjett.

Uansett ventetid vil torsdagen føre med seg glede for noen og skuffelse for andre. Slik det er hver eneste statsbudsjettdag.

Forskjellen er at flokken av skuffede nok blir enda større enn i årene før. Så vil den videre behandling av budsjettet - som også må sikres flertall i Stortinget - hvor stor den flokken blir til slutt.

Og hvor mange i den som befinner seg i Salten.