Gå til sidens hovedinnhold

EDL går kanskje til rettsak mot staten for brudd på Grunnloven

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Nei til EU» fikk den 1.mars.2021 medhold av Høyesterett i at ACER-søksmålet kan prøves for rettsapparatet. Saken dreier seg om Stortingets vedtak om tilslutning til ACER er i strid med Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse.

Den 25.oktober 2018 deltok jeg som leder av «Etnisk og Demokratisk Likeverd» (EDL), i en åpen høring i Kontroll og konstitusjonskomiteen om forslaget om endringer av sameloven. Lovforslaget ble fremmet i Prop. 116L (2017-2018). Lovforslaget innebærer blant annet en lovfestet plikt for statlige-, fylkeskommunale- og kommunale organer til å konsultereles (les forhandle med) Sametinget og representanter for samiske interesser.

Jeg avsluttet mitt innlegg med å uttale blant annet dette: «Dersom dette lovforslaget blir vedtatt, vil vi i Etnisk og Demokratisk Likeverd vurdere om vi skal gå til rettsak mot staten for å få avgjort om loven er i strid med Grunnloven vår og nevnte menneskerettighetskonvensjoner, samt nevnte EU direktiv

Nevnte lovforslag ble sendt tilbake til Regjeringen, med pålegg fra Stortinget om å sende lovforslaget ut på alminnelig høring.

For kort tid siden sendte Regjeringen ny lovproposisjon med betegnelsen Prop. 86L (2020-2021), til Stortinget med det samme lovforslaget.

I flere høringssvar blir spørsmålet reist om lovforslaget er i strid med §§92 og 98 i Grunnloven og dermed også i motstrid med flere menneskerettighetskonvensjoner som Norge har ratifisert. Disse konvensjonene forbyr permanent forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming dersom det ikke er noen saklig grunn til det.

På tross av dette har Regjeringen ikke nevnt dette sentrale spørsmålet med et enste ord i den siste proposisjonen. Problemstillingen ble heller ikke nevnt i den tidligere proposisjonen.

Nevnte Høyesterettsavgjørelse av 1.mars 2021 aktualiserer spørsmålet om EDL skal prøve for domstolen om nevnte lovforslag strider mot nevnte paragrafer i Grunnloven.

EDL vil ta en avgjørelse om å gå til rettsak eller ikke, først etter at lovforslaget eventuelt er blitt vedtatt av Stortinget.

Kommentarer til denne saken