«Nei til EU» fikk den 1.mars.2021 medhold av Høyesterett i at ACER-søksmålet kan prøves for rettsapparatet. Saken dreier seg om Stortingets vedtak om tilslutning til ACER er i strid med Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse.

Den 25.oktober 2018 deltok jeg som leder av «Etnisk og Demokratisk Likeverd» (EDL), i en åpen høring i Kontroll og konstitusjonskomiteen om forslaget om endringer av sameloven. Lovforslaget ble fremmet i Prop. 116L (2017-2018). Lovforslaget innebærer blant annet en lovfestet plikt for statlige-, fylkeskommunale- og kommunale organer til å konsultereles (les forhandle med) Sametinget og representanter for samiske interesser.

Jeg avsluttet mitt innlegg med å uttale blant annet dette: «Dersom dette lovforslaget blir vedtatt, vil vi i Etnisk og Demokratisk Likeverd vurdere om vi skal gå til rettsak mot staten for å få avgjort om loven er i strid med Grunnloven vår og nevnte menneskerettighetskonvensjoner, samt nevnte EU direktiv

Nevnte lovforslag ble sendt tilbake til Regjeringen, med pålegg fra Stortinget om å sende lovforslaget ut på alminnelig høring.

For kort tid siden sendte Regjeringen ny lovproposisjon med betegnelsen Prop. 86L (2020-2021), til Stortinget med det samme lovforslaget.

I flere høringssvar blir spørsmålet reist om lovforslaget er i strid med §§92 og 98 i Grunnloven og dermed også i motstrid med flere menneskerettighetskonvensjoner som Norge har ratifisert. Disse konvensjonene forbyr permanent forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming dersom det ikke er noen saklig grunn til det.

På tross av dette har Regjeringen ikke nevnt dette sentrale spørsmålet med et enste ord i den siste proposisjonen. Problemstillingen ble heller ikke nevnt i den tidligere proposisjonen.

Nevnte Høyesterettsavgjørelse av 1.mars 2021 aktualiserer spørsmålet om EDL skal prøve for domstolen om nevnte lovforslag strider mot nevnte paragrafer i Grunnloven.

EDL vil ta en avgjørelse om å gå til rettsak eller ikke, først etter at lovforslaget eventuelt er blitt vedtatt av Stortinget.