I strategiplanen for Helse og Omsorg, «Ny virkelighet - Ny velferd», legges det føringer for hvordan vi skal jobbe for at Bodø skal være en god kommune å bo, leve og aldres i. Der stadfestes det at Bodø skal være en aldersvennlig kommune, hvor alle skal oppleve sosial tilhørighet, mestring og trivsel ut fra egne forutsetninger. Vi skal hindre utenforskap. Vi skal arbeide for tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og god samhandling som bærende prinsipp i alle tjenesteområder.

I rådmannens forslag til «Økonomiplan 2020-2023» ser vi at det er aldersgruppen 67-79 år som vil vokse mest i de kommende årene. Det er dette som blir «eldrebølgen», og antallet eldre over 80 år forventes også å øke kraftig i perioden framover. Dette viser oss hvor den økonomiske satsingen må ligge i årene framover. Skal vi løse framtidens utfordringer innen helse og omsorg må bevilgningene til Helse- og omsorgsavdelingen økes og ikke kuttes!

Likevel foreslås det å reduseres budsjettene med 150 millioner i kommende periode. I 2019 hadde HO et merforbruk på 54 millioner. Bystyret har vedtatt et nedtrekk på 31 millioner i HO som skal effektueres i 2020. Totalt forventes det at HO skal redusere kostnadene sine totalt med 85 millioner i 2020. I tillegg til dette er det besluttet en innsparing på 80 millioner på ansettelsesstopp i hele kommunen. Denne innsparelsen har ikke kommunen lyktes med til nå. Her ligger HO an til å få 40% av denne ansettelsesstoppen dersom antall ansatte skal styre dette. Da snakker vi om en reduksjon på totalt 117 millioner i 2020. Dette er totalt uakseptabelt!

Dette henger ikke sammen med Bodø kommune sine ambisjoner i forhold til den økte andel tjenestemottakere. Konsekvensene av dette massive nedtrekket er at kvaliteten på tjenestene senkes. I tjenestene jobbes det kontinuerlig med forbedring og effektivisering. Norsk Sykepleierforbund vil sikre at tjenestene som gis av våre dyktige sykepleiere er helsemessig forsvarlige, helsefremmende og bidrar til å nå målsetningen om at «Bodø skal være en aldersvennlig kommune, hvor alle skal oppleve sosial tilhørighet, mestring og trivsel ut fra egne forutsetninger.» Å senke kvaliteten på tjenestene bidrar ikke til dette.

NSF er svært bekymret for at de aller mest sårbare, og de som ikke har sterke støttegrupper nå får et kutt i tjenestetilbud som etter min vurdering ikke er mulig å leve med. Kuttene rammer blant annet de sårbare eldre, slagpasienter, rusmisbrukere, demente og mange andre.

NSF er også bekymret for hvordan man skal kunne klare å rekruttere sykepleiere fremover når dette er signalet som de ansatte blir møtt med fra kommunen. Vi mangler i dag allerede 40 sykepleiere for å få turnusene til å gå rundt, og disse massive kuttene vil virke direkte antirekrutterende samt gi en stor risiko for at sykepleiere søker seg bort fra kommunen.

Det er også bekymringsverdig når det nå fra politikerhold snakkes om å redusere fokuset på å tilby 100 % stillinger. Hvilken andre grupper ansatte i kommunen aksepterer å bli tilbudt en deltidsstilling? Sykepleiere trenger også en lønn å leve av!

At dette i det hele tatt vurderes når sykepleiere er den yrkesgruppen som år etter år er på nr. 1 på listen over hvilken kompetanse som det er vanskeligst for kommunen å få rekruttert er for meg helt uforståelig. Skjønner dere politikere hvilken retning denne skuta er på vei? Er dere klar over hvor mange dyktige sykepleiere dere har i denne kommunen? Dere har faktisk talt ikke råd til å miste en enste av dem. Vis at dere setter pris på dem. Ikke be dem om å springe raskere eller pålegge dem oppgaver som ikke ligger til deres profesjon bare fordi dere skal spare penger. Investere istedenfor å kutte, så vil dere se at det er flere som søker seg til kommunehelsetjenesten og kommunen vil også være rustet til å ivareta eldrebølgen og andre som vil ha behov for helsehjelp på en faglig forsvarlig måte.