Skadefellingstillatelsene på våre fire store; ulv, bjørn, gaupe og jerv har gått unna i våres. Det er bare å ta en rask telefon på sein kveldstid til Statsforvalteren. Hvis det er sett en ulv eller bjørn tusle forbi, fanget opp på et viltkamera, så er tillatelsen gitt muntlig der og da.

Dette er også FØR sauen har kommet ut på beite og FØR ulven, gaupa, jerven eller bjørnen i det hele tatt har rukket eventuelt å krumme et hår på en sau eller rein. En gir altså skadefellinger i forebyggende hensikt. Det er nok at en ulv rusler ut av ulvesonen for å bli skutt og drept. Det er nok at du ER en ulv eller en gaupe for å drepes. Når det er sagt er det naturlig for levende vesener å spise. Derfor skal heller ikke det å være såkalt skadegjører være et tilstrekkelig kriterium for å drepe rovdyr, men slik det er nå trenger ikke bjørnen, ulven, gaupa eller jerven å spise en gang for å drepes.

I vinter ble det skutt og drept 33 ulver på lisensjakt på kritisk truet ulv inne i ulvesonen, hvor den liksom skal ha særlig beskyttelse. Så er 3 kjørt i hjel og i våres har en altså skutt og drept samtlige av våre fire store rovpattedyr for fote. Nå vil de visst jakte på kongeørna også, men jeg lar det ligge her.

Våre rødlistede, truede rovdyr er slik holdt på grensen til total utryddelse i Norge og det skytes over alle grenser. En gjennomgang av gitte skadefellings- eller fellingstillatelser på truede norsk rovvilt bare hittil i 2022 er svært dyster lesning. Her fremgår det at det er gitt 13 tillatelser til å drepe jerv, 5 til å drepe bjørn, 11 til å drepe ulv og 12 til å drepe gaupe. I tillegg har vi en bjørnunge som ble skutt med pumpehagle fra helikopter av Statens naturoppsyn og ei binne med to unger som ble drept av en reineier på såkalt nødverge. Begge forhold er anmeldt til politiet av blant andre foreningen Aktivt Rovdyrvern.

Som om ikke det var nok vet vi at det foregår omfattende ulovlig jakt på våre rovdyr. Omtrent halvparten av de som dør blir drept ulovlig og får ikke å bli mer enn ca 2-3 år gamle. En vanlig levetid for en ulv i det fri er minimum 7 år, men her blir de drept i ung alder og når de obduseres finner man gamle skuddskader og hagl i kroppene deres, slik at de har gått rundt med skader og lidelser.

Det som også er rystende er saksgangen. Noen av fellingstillatelsene er beslutninger som ikke kan påklages, noe som er svært kritikkverdig. De fleste kan klages på til Satsforvalteren med kopi til Miljødirektoratet, men når fellingstillatelsen er gitt muntlig og dyret allerede er ringet inn med bruk av viltkameraer og hunder på los, tar det som regel ikke lang tid før det lokale fellingslaget som står parat, har skutt og drept dyret. Det har ikke en sjanse. Dette er ikke jakt, og det er ikke i hvert fall ikke felling (trær felles, ikke dyr), det er en krig mot naturen. Hver jeger får 1600 kr dagen for dette. Jaktlaget får i snitt ca 150 000 kr av våre skattepenger til å utføre hvert drap.

Vi som kjemper rovdyras sak må skrive klage etter klage, men vi får gjerne ikke kjennskap til vedtaket som skal klages på før bjørnen er skutt. Og hittil har én av alle klagene fra Aktivt rovdyrvern, 16 klager bare i perioden mai-juni 2022, fått skriftlig tilbakemelding. Resten er ikke besvart, noe som også må anses å være svært klanderverdig administrativ saksbehandling. Vår utrydding av rovdyr og forvaltningens praksis er ikke en demokratisk nasjon verdig.

Jeg vil oppfordre alle som har et hjerte for våre rovdyr om å skrive mailer, ringe til statsforvalterne, rovviltnemndene, kontakte miljødirektoratet og miljø- og energikomiteen på Stortinget, Klima- og miljøminister Barth Eide, politiske partier og ellers alle dere kan komme på som kan ha noen som helst innflytelse; appellér til dem om at dette må stoppes nå, ellers har vi snart ikke bjørn, jerv, gaupe eller ulv igjen i vår natur. Vi har godt under 1000 av disse artene igjen totalt nå. Det er fullstendig galskap med den systematiske utryddingen av sterkt og kritisk truede arter som pågår nå. Bidra du også, til å stoppe dette.