Det vises til innlegget mitt i AN 30.08. med samme overskrift. I dette innlegget kritiserte jeg entreprenøren Consto Nord og Bodø kommune for å ødelegge akebakken på Kirkhaugen. Consto Nord AS gjør imidlertid bare et arbeid på vegne av byggherren BOO Eiendom AS, et samarbeidsselskap bestående av Corponor AS og Barlindhaug AS. Kritikken mot Consto Nord AS var uberettiget, men jeg fastholder kritikken av Bodø kommune, som har gitt Consto Nord AS grønt lys for å bygge en gangvei tvers gjennom akebakken.

Dette innlegget blir dermed mitt eneste åpne brev i saken. Brevet sendes til Bodø kommune ved Enhet for Bygg og miljø.

Hva kritikken går ut på

Har Bodø kommune, ved Enhet for Bygg og miljø, gjennomført en tilstrekkelig åpen og grundig prosess i denne saken? Consto Nord AS har søkt kommunen om «endring av rammetillatelse, når det gjelder etablering av del av offentlig sti tilknyttet parkområdet Kirkhaugen, over privat eiendom». Kommunen ga sin tillatelse 5. juli, og sendte ut informasjon om vedtaket til Kirkhaugen velforening og en del av de nærmeste naboene til Kirkhaugen.

Det jeg klager på, er følgende:

1. Tidspunktet for utsendelse av informasjon og tre ukers klagefrist, midt i fellesferien. Det sier seg selv, at mange ikke er oppmerksomme nok på slikt i juli.

2. Den gangveien som bygges, kan vel neppe kalles en «sti», som er det ordet som brukes i tillatelsen fra kommunen.

3. Det gis svake og generelle begrunnelser for at en ny gangvei er så viktig at man tar fra ungene i området muligheten til å ake på vinteren. Har saksbehandlingen vært grundig nok? Har Enhet for bygg og miljø vært på befaring? Hva er tendensen i de innspill kommunen har fått fra naboer og nærliggende barnehager, når det gjelder spørsmålet om å legge en vei tvers over akebakken?

Den oppsummerende begrunnelsen, i «Tillatelse til endring» av 05.07.2023 lyder slik: «Kommunen vurderer at hensynene til leke- og uteoppholdsarealet ikke vil bli «vesentlig tilsidesatt» dersom det gis dispensasjon fra formålet (leke- og uteoppholdsarealet – sic.) for etablering av del av offentlig sti som omsøkt».

Denne vurderingen virker lettvint, når konsekvensene blir så negative for barna i nærområdet, også for de barna som kommer til å flytte hit. Vi som har bodd her en stund, vet noe om den kortreiste gleden ungene har funnet i den akebakken som nå nettopp er blitt ødelagt. De viktigste brukerne av akebakken er for små til å svare når kommunen spør om tilbakemeldinger. Foreldrene deres blir heller ikke hørt. Det er derfor tatt ut av det blå, det kommunen skriver; at «hensynene til leke- og oppholdsarealet ikke vil bli «vesentlig tilsidesatt»». Skal kommunen erstatte akebakken med en ny akebakke like ved? Eller er slike barnlige behov som å ha en eneste akebakke i gangavstand ingenting verdt i saksbehandlingens verden? Må man flytte ut på landet for å ha en akebakke i nærheten?

En annen begrunnelse handler om behovet for universell utforming av denne veien. Det er ikke til å forstå, at kommunen setter behovet bevegelseshemmede har for å bevege seg opp mot den gleden barna i nabolaget har av å ake. Det er dårlig politikk å strekke ut en hånd til en gruppe ved å ta goder fra en annen gruppe, så lenge det ikke er strengt nødvendig.

En tredje begrunnelse, som ikke blir nevnt, men som ligger implisitt i vedtaket, er høyst diskutabel: Selve behovet for en slik vei. Det er ikke noe åpenbart behov for en slik vei. Så vidt jeg kjenner til, er verken naboene, utbygger eller entreprenør spesielt opptatte av denne veien. Naboene er, så langt jeg vet, imot gangveien. Hvem er det da som på død og liv ønsker denne veien? Enhet for bygg og miljø i Bodø kommune?

Stopp før det blir altfor dyrt å reparere skaden

Jeg henstiller til Bodø kommune å stoppe denne vedtaksfadesen før det blir altfor dyrt å reparere skadene. Ta en ny vurdering av vedtaket fra i juli, om å tillate Consto Nord AS å lage en vei som få i nærområdet skjønner behovet for. Skulle kommunen likevel ønske denne veien, er en forsiktig utbedring av den gamle gårdsveien på den andre siden av Kirkhaugen et bedre alternativ. Da kan ungene fortsatt ake på Kirkhaugen, også de som skal flytte inn i de nye leilighetene. De bevegelseshemmede vil også komme seg inn i og gjennom parken, til den planlagte grillplassen.

Jeg forventer et åpent svar på dette åpne brevet, innen kort tid, i Avisa Nordland. Det er litt sent å snu, men ikke umulig. Det vil koste litt penger. En slik snuoperasjon vil bli forstått og satt pris på av oss som bor i området rundt Kirkhaugen.