I forslaget, som er fremmet av SV-representantene Petter Eide, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen, heter det blant annet:

«Stortinget ber regjeringen sikre at alvorlig psykisk syke ikke blir plassert på enerom eller sikkerhetscelle på grunn av uro, voldelig utagering, selvskading, selvmordsfare eller selvmordsforsøk mens de er i kriminalomsorgens varetekt».

– Vårt forslag vil klargjøre ansvar mellom kriminalomsorg og psykiatri. Vi hadde håpet på et hurtig vedtak i Stortinget 5. mars. Men forslaget kommer til å falle, konstaterer Petter Eide selv.

– Mur av velvilje

Han har blant annet bakgrunn som generalsekretær i Amnesty Norge, og sitter nå i justiskomiteen på Stortinget. En komité, som til tross for at opposisjonspartiene Ap, Sp og SV har flertall, ikke har kommet fram til noe felles løsningsforslag.

Selv om innstillingen komiteen har gitt, synes preget av at alle er enige om at «noe bør gjøres» for psykisk syke i fengsel.

– Jeg møter en mur av velvilje i denne saken. Alle er enige om at det er forferdelig at disse menneskene stues bort og isoleres, men er ikke villige til å ta de grepene som vil føre til noe konkret, sier Eide.

 «Rettslige skranker»

Ap, Sp og SV viser blant annet til at bruken av tvangstiltak i fengsel har økt, at det har vært en urovekkende økning i avvik vedrørende vold og trusler mot ansatte, og en negativ utvikling i fengslene hvor manglende ressurser og færre ansatte fører til at de dårligste blir verre.

Flertallet mener det «må på plass rettslige skranker for hvordan slike innsatte skal håndteres, slik at de ikke blir plassert i isolasjon, og at de får tilstrekkelig medisinsk tilsyn og blir begjært innlagt i psykiatrien dersom nødvendig. Dette vil også gjøre det vanskeligere å nedprioritere denne sektoren, og disse innsatte, slik gjort til nå», heter det i innstillingen.

Samme helserettigheter

Regjeringspartienes medlemmer i komiteen, representantene fra Høyre og Frp, mener kritikken som er satt fram av Sivilombudsmannen og FNs komité for menneskerettigheter om bruk av isolasjon og tilbudet til psykisk syke innsatte i norske fengsel, skal tas på alvor. De viser til et samarbeid på tvers av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet for å bedre forholdene for innsatte generelt og psykisk syke spesielt.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara understreker i sitt svarbrev i saken til at innsatte i norske fengsel har de samme rettighetene til helsehjelp som befolkningen ellers.

Utålmodig

Eide kritiserer sine opposisjonskolleger for å være for defensive, og nekter selv å slutte seg til alternative forslag hvor SVs opptrappingsplan er erstattet med en såkalt handlingsplan.

– Jeg er nok hakket mer utålmodig enn mine kolleger. Jeg vil at dette skal løses nå. Å sende saken tilbake og be om en handlingsplan er noe av det mest uforpliktende Stortinget kan gjøre. Et signal om at man er bekymret, men ikke har det travelt med å få gjort noe.

 

– Vil ikke dine konkrete tiltak bli veldig krevende? Hva vil dette koste?

– 50 meter motorvei. Eller en bit av vingen til ett av de nye jagerflyene våre. Småpenger i det norske statsbudsjettet, konstaterer Eide.

Anslår omkring 20

SVs forslag ble fremmet våren 2018, kort tid etter Brennpunkt-dokumentaren «Fengslet og forlatt». Om langtidsisolerte på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

– Også i fengslene Bergen, Ringerike, Ullersmo og til dels Bredtveit er isolasjon et alvorlig problem. Mange av dem det omfatter er mennesker som er kommet inn i kriminalomsorgen med diagnoser kriminalomsorgen ikke har kompetanse til å håndtere, sier Eide.

Han anslår at gruppen med de aller sykeste utgjør omkring 20 personer.

– Mange av disse blir dårligere av å være i fengsel. De blir definitivt dårligere av å bli isolert på en celle på seks-sju kvadratmeter.

Ødeleggende

– Det er ingenting som er så ødeleggende for et menneske som total isolasjon. Derfor brukes det aktivt som tortur i land som vi ikke sammenligner oss med, sier Eide.

Han blir opprørt av ANs reportasje om 23 år gamle «Mia», som har tilbrakt mye tid isolert fra andre innsatte i løpet av sine drøyt 200 dager som varetektsfengslet.

– Hun har ingenting i et fengsel å gjøre. Hun skal ha helsehjelp, og er sannsynligvis ikke soningsdyktig. Hun blir bare dårligere av å sitte i fengsel, mener Eide.

Dette er Mia-saken

* Den nå 24 år gamle kvinnen ble varetektsfengslet første gang i oktober 2017, siktet for angrep med kniv på to sykepleiere.

* Foruten mer enn 200 dager i fengsel, har hun tilbrakt 182 dager i privat helseinstitusjon, og drøyt 100 dager på psykiatriens sikkerhetsposter.

* En siktelse på to forhold er på denne tiden blitt til en seks punkter lang tiltale.

* Fengslene har registrert 41 forsøk på selvskading og selvmord. Sikkerhetscelle og belteseng er gjentatte ganger blitt brukt.

AN publiserte historien om "Mia" 23. februar.

Kriminalomsorgen kan ikke behandle psykisk syke. De skal drive rehabilitering, poengterer han.

– Når disse innsatte er ferdig med soningen skal de leve et nytt liv uten å falle tilbake til kriminalitet.

– Opportunt å glemme

Men ikke alle kan delta i gradvis tilbakeføring. Noen er tunge psykiatriske pasienter, som har gjort veldig alvorlige forbrytelser. Folk som samfunnet har behov for å beskytte seg mot. Dette er også mennesker som mangler talspersoner, poengterer Eide.

– Det er ingen som vinner velgere på å beskytte denne gruppen med «gærninger». Og ingen som straffes politisk med tap av velgere. Derfor er det opportunt å glemme dem, sier Eide.

Han tror ikke situasjonen for psykisk syke i norske fengsler kommer til å bli bedre i nær framtid.

– Det kommer til å bli verre. Det kuttes på budsjettet til kriminalomsorgen. Resultatet blir færre ansatte i forhold til totalt antall innsatte. Vi må forvente at bruken av isolasjon vil øke.