Vindmølledebatten har rast over store deler av landet de siste årene, og frontene synes fastlåste. Ordbruken er knallhard, fra begge sider, og temperaturen har vært sammenlignet med den i innvandringsdebatten.

Tilhengerne av vindmøller peker på at Norge har et økende behov for fornybar energi om vi skal klare det grønne skiftet. Motstanderne mener møllene er stygge, dreper fugl og båndlegger natur.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil tillate utbygging av vindkraft på steder der det er lokal aksept for det.

Regjeringen vil altså la det lokale nivået ta avgjørelsen i hvert enkelt tilfelle, noe som åpner for heftige, lokale strider mange steder.

Et av dem vil utvilsomt kunne bli Indre Salten. Blastr Green Steel planlegger nemlig å etablere produksjon av såkalt grønt stål i Fauske og Sørfold, basert på tilgang av lokal kraft.

Og vi snakker om enorme mengder kraft, inntil 6 terawattime (TWh) i året. Til sammenligning kan nevnes at det samlede kraftoverskudd i hele Nord-Norge akkurat nå er på 7 TWH.

Nesten alt av dette vil altså kunne gå med til denne fabrikken. Samtidig som det finnes en lang rekke andre, grønne industriprosjekter i fylket som også vil trenge store mengder energi.

Blastr Green Steel er da også klare på et en eventuell fabrikk vil kreve at det bygges ut store mengder ny kraft i Fauske/Sørfold, og det er her vindmøllene kommer inn.

Til AN sier Dag Moxnes, administrerende direktør i Blastr Green Steel at det eneste alternativet for dem er egen, landbasert vindkraft, supplert med kraftavtaler fra energiselskaper som leverer vannkraft når det ikke blåser.

Hvor en slik vindmøllepark skal plasseres, eller hvor stor den må være vil Moxnes ikke si noe om, men det synes åpenbart at uten vindmøller Legges anlegget et annet sted enn Indre Salten.

Det kan for eksempel være Nord-Sverige der man er kommet svært langt i å bygge ut vindkraft, og der den lokale motstanden er mye mindre.

Det vil bety at Fauske/Sørfold kan gå glipp av milliardinntekter og over 1.000 arbeidsplasser. Det er mye for områder med fallende folketall og problemer med å holde på ungdommen.

På den andre siden vil en storstilt utbygging av vindkraft komme i konflikt med både naturvern, friluftsliv og reindrift.

Det er et alvorlig dilemma, og ingen bør dra forhastede konklusjoner.

Svært mye vil avhenge av hvor konkrete industriplanene er - vi snakker om en ny og relativt uprøvd teknologi i stor skala - hvor vindmøllene kan plasseres og hvor mange av dem som trengs. Her er det meste ennå uavklart.

Det er derfor riktig av de to kommune å gå inn i en aktiv dialog med Blastr Green Steel om planene. I den dialogen må også grunneiere og reindriften være med.

Ingen i Indre Salten har råd til å avise planene i utgangspunktet, så får den videre dialogen avklare hva som kreves, og hvilke lokale gevinster - og tap det vil gi.