«Det er viktig å minne om at god samepolitikk ikke bare handler om kroner og øre. Regjeringen arbeider med flere store saker som er sentrale for samepolitikken og samiske rettigheter», skriver statssekretær Anne Karin Olli (H) i Nord Norsk Debatt 10. oktober: Det tegner ikke bra, - for det Olli nevner at hun styrer med, er selvutviklede/selvdefinerte tilleggsrettigheter utover de rettigheter som alle norske statsborgere har. Arbeidet med å få nye Narvik til å melde seg inn i samisk språkforvaltnings-område, må dessverre ses i denne sammenhengen. At dette påfører samfunn og næring mye plunder, irritasjon, unødvendige kostnader og urett, sier seg selv. Se mer om dette på Postlisten og under temaet «Tjenester» på www.sametinget.no.

«2020 er et trangt budsjettår, og regjeringen mener at samfunnet er tjent med en mer effektiv bruk av pengene i offentlig sektor», skriver statssekretæren og viser til «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE)». Å påtvinge fylker/kommuner å konsultere «samiske interesser», er et eksempel på «god samepolitikk», slik Olli ser det. Tvangsord-ningen vil bli en utgiftsbombe og et utmattende byråkratisk mareritt for fylker, kommuner og næringsliv. Og Sametinget vil trenge mere penger som følge av økt byråkratisk kapasitets-behov eller for å si det med NSR-leder Runar Myrnes Balto; behov for flere «samiske arbeidere».

Sametingsrådet har tatt høyde for Ollis syn på «god samepolitikk». Eksempelvis i merknad-ene til Sametingets budsjett for 2016: «Det legges til grunn at alle Sametingets kontorsteder skal bestå og videreutvikles. Det er et mål at alle kontorstedene skal ha minimum 10-12 ansatte. Dette for å oppnå et inspirerende og variert arbeidsmiljø, bredere fagmiljø, større stabilitet, økt attraktivitet og gode arbeidsvilkår for de ansatte”. Betyr det at programerklæringen om at Høyre vil videreutvikle Sametingets virksomhet mot 2030, står fast?

I Sápmi trumfer «god samepolitikk» ABE. Avtaler inngått under konsultasjoner/forhandlinger i lukket rom mellom KMD og sametingsrådet (NSR/NRL), må folkevalgte organer i kommuner, fylker og statsapparatet bøye seg for. Nasjonale, regionale og kommunale politikere må i inneværende stortingsperiode forholde seg til protokollene fra de halvårlige forhandlingsmøtene mellom kommunal- og moderniseringsministeren og sametingspresidenten. Erklæringer om regjeringens samepolitikk i plattformene fra Sundvollen, Jeløya og Granavollen, tåkelegger realitetene.

Konsultasjonsavtalen og et lovverk med etnisk slagside fører til at sametingspolitiske aktivister nærmest har fått et nakketak på folkevalgte politikere og forvaltningen. Ordningen med forvaltningsområde for samisk språk har ført til at man i Finnmark har delt fylket i samiske kommuner og norske kommuner. Forhandlinger mellom sametingsrådet og KMD førte til en helt annen grensedragning ved deling av Tysfjord enn den fylkesmannen hadde innstilt på. KMD og sametingsrådet førte folkevalgte her bak lyset og nu vil sametingspresidenten samarbeide med de folkevalgte for å etablere nye Narvik som samisk kommune. Og KMD rettleder kommunene i spørsmålet om innmelding i samisk språkforvaltningsområde.

«God samepolitikk» har utviklet seg til en politisk verkebyll. KMD som står på for å ikle folkevalgte nord for Dovre en sameaktivistiskpolitisk tvangstrøye, har ikke fått med seg at det kun er et mindretall av samene – også blant innmeldte i samemanntallet – som støtter NSRs og de store reineiernes kamp for hegemonimakt. Blant de som nu er igjen av Høyrevelgere i nord, er tilslutningen til KMDs samepolitikk liten og fallende.

Statssekretær Olli benytter anledningen i sitt leserinnlegg, til å skape inntrykk av politisk distanse til priviligerte lurendreiere i NSR. Med tilhold i «urfolks- og ILO-169» boblen i KMD, hvor etnisitet dyrkes og etnopolitikk utvikles – noe som hennes sjef slipper å leve med konsekvensene av - blir det en svært vanskelig øvelse for Olli å skape politisk avstand til NSR. (Et æresmedlem i NSR var forøvrig i en periode til mot slutten av 2014 leder for Høyres samepolitiske utvalg/-høringsinstans for Høyres sentralstyre). Den elitistiske NSR-Høyrelinjen lever videre.

«All men are created equal». Forskjellsbehandling på etnisk grunnlag av individet og grupper innen vårt fellesskap, er en skam. 65% av samene i Finnmark var i 1875, ifølge SSB, gift med en ikke-same. Assimilering inn i storsamfunnet som individer, har som alle vet, siden da gått sin naturlige gang; gradvis vekk fra marginalisering til integrering, assimilering, utdanning og velstand. Er det en måte å skape en illusjon på at man er forskjellig, når man i offentlige og politiske sammenhenger ifører seg staslig kofteantrekk; forøvrig omtalt i slik sammenheng som kampkofte, av sametingspolitiker.

FNs permanente forum for «indigenous-saker» (innfødte-saker; på norsk «urfolks-saker») forteller på sin hjemmeside at «indigenous peoples»/Innfødte folk er beviselig «blant de mest vanskeligstilte og sårbare folkegruppene i verden». Olli har fått sin sjef, Monica Mæland med på at de som er innmeldte Sametingets valgmanntall, tilhører denne gruppen. Høyreleder og statsminister Solberg bør ta grep for å bringe begge to tilbake til virkelighet-en. Det er ikke bare feil, men det er også fare på ferde, når loven behandler like folk, ulikt.