«Naturens største glede er menneskets fravær», ifølge den kanadiske dikteren Bliss Carmann (1861-1929). Der menneskene tar seg til rette, er det naturen som betaler prisen.

Nylig kunne NRK fortelle en dyster historie om fuglefjellet Vedøya utenfor Røst. Fuglefjellet var den største kolonien av krykkjer og lundefugl i Europa. Tre millioner lundefugler hadde hekkeplass her for noen tiår siden. Nå er det tomt – og helt stille – der det tidligere var så mye skrål fra krykkjene at folk nesten måtte rope for å høre hverandre. Nå er det ingen krykkjer igjen på Vedøya, og bare en femtedel av lundefuglene holder stand. Årsaken er et varmere hav, som påvirker næringskjeden, forklarer en seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Og det er ikke bare i vårt nærområde at fuglebestanden for noen arter nærmer seg faretruende utryddelse. Artsdatabanken viser oss at 82 fuglearter er rødlistet på Fastlands-Norge, og er altså truet. Globalt meldes det at så mye som 13 prosent av fugleartene i verden er utrydningstruet. Sjøfuglene, de vi kjenner så godt til her hos oss, er blant de mest truede.

Men også andre ting påvirker fuglebestanden, og illustrerer godt at fraværet av mennesker er det som verner naturen best. En studie fra NINA viser at naturbasert turisme øker i omfang, og det har en negativ effekt blant annet på hekkingen. Naturbasert turisme er jo det vi skal leve av i nord, nå venter Nord-Norge bare på innrykk fra resten av Europa. Det har sin pris.

Turismen er svært viktig for lokalsamfunnene. Dessverre kan disse verdiene lett komme i konflikt med verneformålet ved at dyrelivet utsettes for forstyrrelser. Dermed blir spørsmålet om naturbasert turisme ofte et spørsmål om bærekraft og balanse. En avveining må gjøres mellom det som er bra for naturen og det som er bra for det lokale næringslivet, påpekes det i NINAs rapport.

Klimaendringene og varmere hav er altså en av forklaringene forskernes gir på at lundefuglbestanden på Røst er gått kraftig tilbake. Det finnes flere grunner, som forurensing, overfiske, forstyrrelser i hekketiden og så videre. At krykkjer og måser i stor grad trekker inn på land, og har blitt nærmest for byfugler å regne, skaper irritasjon hos dem som opplever nærgående måser som rapper maten ut av hendene på dem. Det går nesten ikke en dag uten oppslag i media om folk som føler seg terroriserte av måker som verner egg og unger. For å gjøre det enda verre omtales ofte måkene som «illsinte» og «aggressive», påpeker Dyrenes Rett.

Men forestill deg en verden uten fugler! Og det er faktisk sånn, at det er menneskene som har rappet maten ut av nebbene på dem. Så når de tar noe tilbake, er det faktisk som fortjent.