Gå til sidens hovedinnhold

Dessverre lite som tyder på økt forbrødring

Det er snart gått to år med den nye politiske hverdagen i Hamarøy kommune og det er dessverre lite som tyder på økt forbrødring eller bedring av de demokratiske prosessene. Fremtiden kan kun styrkes og bygges ved å rive ned skillelinjer og privilegier som baserer seg på etnisitet – rammebetingelsene må vær de samme for alle!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Er tiden inne for å sette foten ned med hensyn til forsøket med å få Hamarøy og Tysfjord vest forenet til en kommune? Kommunestyret viser forakt for store deler av innbyggerne og er mest opptatt av å tjene samenes – og Tysfjord vestsides interesser. Under folkemøte på Hamsunsenteret den 12. oktober ble det ikke med et ord nevnt noen form for selvkritikk med hensyn til sammensetningen av den politiske arbeidsgruppen som skal ta hånd om helsehusprosjektet. Et prosjekt som Drag-samfunnet og Sametinget har arbeidet med i snart 10 år! At arbeidsgruppens tre medlemmer kun representerer den nye delen av kommunen (Tysfjord vest) er blitt påtalt gjennom åpen protest fra folket ved en underskriftskampanje som ble overlevert kommunestyret i sommer. En mer tydelig tilbakemelding kunne ikke bli gitt! Stadsforvalteren ble også orientert om denne skjevfordelingen.

Hadde majoriteten i kommunestyret hatt forståelse for at de representerer hele folket, ville bygge opp under demokratiske prosesser og på den måten bygge tillit – så hadde det kanskje vært en mulighet. Vårt demokrati bygger på valg av tillitspersoner som gir partipolitisk tilhørighet – når så de som har fått det demokratiske flertallet i praksis mister det på grunn av at innvalgte personer følger andre kriterier – så rakner de demokratiske spillereglene. Når vi i tillegg har fått inn en aktør som sametinget både direkte og indirekte i forvaltningen og hvor kun de som står registrert i sametingets valgmanntall (10 % av innbyggerne) har stemmerett, da lider demokratiet igjen! I Norge og spesielt i Nord-Norge har de fleste som «kvalifiserer» til å kunne melde seg inn i sametingets valgmanntall ikke gjort det. Det er fordi å skille på etnisk tilhørighet strider mot grunntanken og hovedintensjonen i menneskerettighetserklæringen (FNs konvensjon) – og sortere og skille på etnisk tilhørighet er i strid mot grunnpilarene i demokratiet!

Når en ser på sammenslåings «prosjektet» under ett så er det ganske tvilsomt. Det er en rød tråd gjennom det hele – minimalt med informasjon til folket. Vi vet ikke om politikerne i gamle Hamarøy (2016–2019) var innforstått med hva «Innlemmet i samisk språkforvaltnings område» innebar – vi vet bare at de fleste vi har snakket med ikke viste det. Informasjonen skulle ha vært mye bedre, prosjektet skulle hatt lengre tid på seg og det hele avgjort ved folkeavstemning! Den politiske fellesnemnda som foreslo sammenslåing for daværende kommunestyre besto av seks personer – flertallet av disse representerte det samiske miljøet! Samtlige av disse personene er fortsatt toneangivende i dagens kommunestyre. Det må tilføyes at kun en person i fellesnemnda kom fra ytre Hamarøy (Oppeid)!

Når vi så kom til kommunevalget høsten 2019 så klarte et lite miljø med strategisk tenkende samiske aktivister (Tysfjord vest) å kapre hele kommunestyret og sikre seg hele 12 av 17 representanter inkludert sameetnisk flertall! Dette klarte de med å akkumulere og stryke kandidater oppført på de forskjellige politiske listene – selvfølgelig i allianse med den øvrige befolkningen i Tysfjord vest! Det heter at i krig og kjærlig er alt lov – det er tydelig mange som mener det samme er tilfelle i politikken. Men sjofle triks og tvilsomme virkemidler gir dessverre ikke et godt utgangspunkt for respekt og samarbeid – ingen forbrødring og ingen tillit! Nå har det snart gått to år og denne mentaliteten er gjennomgående – slik kan det ikke fortsette!

At sammenslåingen var et høyrisiko prosjekt lå i den kjensgjerning at det aldri hadde vært sammenslått en etablert kommune (Hamarøy) med deler av en annen kommune som inkluderte en samisk minoritet. I tillegg hadde en aldri tidligere i noen sammenheng i Norge lat sentrale myndigheter bestemme at den store majoriteten av befolkningen skulle gi avkall på en del av sin identitet ved at samisk språk skulle være prioritert symbol språk i all offisiell presentasjon av kommunen (skrift og tale) og at de samiske vimpler skulle vaie på lik linje med de norske langs sti og vei – dette mest for å fortelle omverden at her er en samisk kommune – men det er vi jo ikke – vi er vel først og fremst en Norsk kommune og Norske statsborger er vi alle sammen! Denne fremmedgjøring av og i majoritetsfolkets hverdag er resultatet av sentral myndigheters avtaleverk med sametinget – denne mangel på respekt rammer bare majoritetsbefolkningen i nord – ikke synbar og forstått i sør! Det er ingen andre som ville ha godtatt denne form for diktat – det skal selvfølgelig ikke vi i Hamarøy heller gjøre! Det samiske språket og kulturen må da kunne vokse og gro uten denne gestaltningen! Det er synd at sammenslåing prosjektet har startet slik det har gjort – for rasjonelt, administrativt og økonomisk har det noe for seg – MEN da må en dyrking av etniske forskjeller fjernes, sametinget rolle i det Norske samfunn korrigeres og likhetstenkning- og det åpne demokratiet styrkes!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.