Bodø/Glimts stadionplaner på Thalleveiåkeren har utviklet seg til å bli den viktigste symbolsaken for jordvernet i Bodø. På vegne av Miljøpartiet De Grønne har jeg behov for å begrunne vårt standpunkt og vår stemmegiving da kommuneplanens arealdel (KPA) ble vedtatt i bystyret i forrige uke.

De Grønne har gått til valg på at alt landbruksareal som er i drift, men som er avsatt til byutviklingsformål, skal tilbakeføres til landbruk. Det inkluderer Thalleveiåkeren. Samtidig må et politisk parti noen ganger veie prinsipper opp mot muligheten for konkrete gjennomslag, og for fallhøyden ved å ikke være villig til å inngå kompromisser.

Vår nullvisjon for nedbygging av dyrka og dyrkbar mark viste seg tydelig i forrige valgperiode, da vi brøt det daværende flertallssamarbeidet grunnet uenighet om fremtiden til Rønvikjordene. Forhandlingene med Ap, Sp, SV og KrF etter 2019-valget strandet av samme grunn. Så viktig var saken for oss at vi var villig til å ofre en samarbeidsavtale som inneholdt store grønne gjennomslag på andre områder, fordi den ikke ville endret på arealbruken i forrige KPA, vedtatt i 2018.

Da vi ble kalt tilbake til forhandlingsbordet, ble vi møtt med et tilbud som innebar en markant endring i kommunens håndtering av arealene på Rønvikjordene: For første gang kunne vi tilbakeføre areal fra byutviklingsformål (næringsareal) til landbruk. For første gang kunne vi flytte den grønne streken i retning sentrum, i stedet for i retning Maskinisten.

Det er dette den nye arealdelen slår fast en gang for alle. 75 dekar landbruksareal, på et område som også har stor verdi med hensyn til rekreasjon og friluftsliv, er sikret for all fremtid. Å omdisponere den andre veien, fra landbruk til byutvikling, vil kommunen mest sannsynlig ikke ha anledning til, gitt nye nasjonale føringer om et strengere jordvern.

Vi mener den streken burde vært flyttet enda lenger. Vi erkjenner at vi har tapt Thalleveiåkeren. Men vi har vunnet et enda større område på oversiden av Rv. 80. Å gå bort fra samarbeidsavtalen fra 2019 ville satt dette i spill.

"En seier for MDG", skrev AN på kommentatorplass om vårt gjennomslag for matjorda i 2019. Samarbeidsavtalen var forhåpentligvis en seier for alle samarbeidspartiene – men kanskje aller mest for den bynære matjorda.

Vi støtter alle gode krefter som står på barrikadene for matjorda, Thalleveiåkeren inkludert. Som politikere må vi likevel innse - enten vi representerer Rødt, Venstre eller MDG - at veien til endring går gjennom flertallsvedtak i bystyret. Vi er glade for å ha bidratt til at bystyreflertallet, for en gangs skyld, har satt vern av Rønvikjordene foran andre hensyn.