Sametingsråden Mikkel Eskil Mikkelsens problematisering svarer selv på en del av det han spør om: Det hadde hjulpet om samer også definerte seg som nordmenn.

Men hovedsaken er nok at 0,06 % av nordmenn er involvert i reindrift, men disponerer over 40 % av landet – og det er andres jord; ikke landområder de selv eier. Og da er det rart å høre at reindrifta har «gitt fra seg» store landområder når det er funnet kompromisser for at det innenfor reinbeiteområder også er funnet plass for aktivitet som også kommer 99,94 % av den øvrige befolkningen til gode.

Og hva er egentlig greia med at byer i Nord-Norge skal ha samiske navn? I Bodø er det 268 samer (samevalgmantallet) Det utgjør 0,5 % av innbyggerne i byen. Samtidig er det 1,21 % polakker der. Hvorfor har ikke byen da også et polsk navn? Arendal har 0,07 % samer og 2,07 % polakker. Men byen har verken samisk eller polsk navn.

Bynavn og antall registrerte samer har selvsagt ingenting med reindrift å gjøre. Så vidt jeg har observert er det ingen rein i byen – men det er selvsagt et irritasjonsmoment for mange av de 99,5 % av byens øvrige innbyggere at en så ekstremt liten minoritet skal ha så mye påvirkning. Og dette spretter selvsagt fram når man får situasjoner som i Fosen-saken.

Jeg registrerte at sametingsråden ikke trodde det fantes lovparagrafer som ga reindriftssamene makt. Da får jeg opplyse om at det finnes slik makt både i Lov om reindrift (reindriftsloven) og i Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal [Trollheimenloven]

La oss bare se på Reindriftsloven: Rett til flyttleier § 22: Rett til fritt og uhindret å flytte med reinen langs reindriftas flyttleier. Det er i utgangspunktet forbudt å gjennomføre tiltak som hindrer bruk av flyttleier. En flyttlei kan gå over områder som gjennom årene er omgjort til innmark. Reindrifta vil da fortsatt ha rett til å flytte over dette området.

(Innmark er det samme som en åker eller en plen)

Men det er mere: Reindrift er en kraftig statlig finansiert «kulturaktivitet». I reindriftsregnskapet for 2020 går det fram at ren produksjon gikk med regnskapsmessig underskudd på nesten 110 millioner kroner. Det er ikke spesielt. Det går aldri med overskudd.

Så hvordan kan man da drive med reindrift? Jo – det gis statstilskudd og erstatninger på 234 millioner kroner.

Skal jeg si det en gang til? 234 millioner kroner i året for å respektere samenes reindriftskultur. Og det er jo bare en liten del av kulturtilskuddet til reindrift og samenes kultur. Det bevilges årlig rundt 580 millioner kroner til sametinget. Hvilkets hovedoppgave er å bruke pengene på samiske særforhold og kultur. Ikke fellesskapet.

Så, min kjære Mikkel, skal jeg runde av her. Men du bør ikke lure noe særlig lenger på hvorfor flertallet i Norge har visse utfordringer med å skjønne hvorfor vi absolutt må rive noen vindmøller som har kostet milliarder å sette opp, for at det er mere brysomt for reineierne enn om de ikke sto der.

Reinen beiter jo beviselig i samme område og i samme antall som før vindmøllene ble satt opp.