Kommunestyret skal snart ta stilling til om Narvik kommune skal søke om å bli med i samisk forvaltningsområde, og i et debattinnlegg i Fremover.no 13.mai 2020 skrev Mikkel Eskil Mikkelsen, sametingsråd, om hvorfor han mener kommunen må stemme for innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde. I innlegget trekker han også frem Kjøpsvik skole som et lysende eksempel på hvordan språkforvaltningen har fungert.

Vi er av en annen mening om innlemmelse i Samisk språkforvaltningsområde.

For det første gir vi han helt rett i at foreldre, elever, lærere og administrasjonen ved Kjøpsvik skolen skal ha stor ære for hvordan samisk språk-og kultur ivaretas, og viderefører arbeidet som ble startet allerede tidlig på 70-tall av ildsjeler ved skolen. Det ble startet med mjukduodje, og etterhvert språkundervisning. Kjøpsvik skole var først, og har siden bl.a laget et samiskhefte som har vært, og er i bruk ved flere skoler. Tidligere rektor ved Kjøpsvik skole, Kurt Solberg, lærere og elever var også de som igangsatte brobyggingsprosjekt for å skape bedre kulturforståelse og vennskap mellom lærere og elever ved skolene i tidligere Tysfjord.

Men hvor har sametinget vært; Kjøpsvik skole har, etter vår mening, vært en pådriver for samisk språk-og kultur på tross av Sametinget. Sametinget har kun bidratt med små midler, og har i liten grad vært synlig. Vi har også landet på at Kjøpsvik skole ikke bør være eneste skole i Narvik kommune som skal ha samisk læreplan, og derfor bør skolen følge norsk læreplan. Dette synet er også i tråd med høringsuttalelsen fra de ansatte ved skolen.
Alle som ønsker det har uansett krav på samiskundervisning.

For det andre har Sametingsrådet også, etter vår mening, gjennom sitt aktive valg i kommunedelings-prosessen bidratt til det vi vil kalle et overtramp mot samer og befolkningen i Kjøpsvik og omegn, ja kanskje bør vi bruke et så hardt ord som overgrep.
Så langt vi vet har ikke Sametinget i plenum diskutert delingen, og Sametingsrådet gikk i mot administrasjonens råd om å ikke ta stilling i delingsspørsmålet. Sametinget bør vel snarest diskutere hvordan Sametingsrådet tråkker på en del samer gjennom sine beslutninger, og hvordan en liten del av samene kan styre store bestemmelser gjennom bl.a konsultasjonsretten med departementet.
To sterke og tøffe damer, Birgit Stenseng og Cille Skogvoll, fra Kjøpsvik, skrev for lenge siden klage til Sametinget, men de har fortsatt ikke fått skikkelig svar fra hverken Sametinget eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

For det tredje synes vi at samepolitikken i for stor grad handler om fortid.
Ja, vi tilhører et parti som har vært pådriver for opprettelsen av Árran, og for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Vi vet at det har vært gjort mange feil over mange år med fornorskning og tråkking på samisk språk- og kultur. Det smerter oss å oppleve at samepolitikken har endret seg i negativ retning.
Når skal fornorskningen og trakasseringen av samene få være dårlig historie, og når kan vi rette blikket mot ei felles framtid på en konstruktiv måte?
I tillegg virker det som at det er om å gjøre å finne feil hos andre, og hvis det samiske ikke blir prioritert først, ropes det om diskriminering.

Legitimiteten til Sametinget er, etter vår mening, klart svekket, og Sametinget bør snarest diskutere hvordan de kan forbedre tilliten blant mange av samene og bufolk i store deler av tidligere Tysfjord kommune, og nå i Narvik kommune.

For det fjerde er det, etter vår mening, alt for tidlig for den nye kommunen å treffe beslutning i en så stor og komplisert sak. Kommunen er også delt i ulike samiske områder, og hvilken betydning det får for kommunen er uklar. Derfor oppfordrer vi partiene til å ikke gå for innlemmelse på nåværende tidspunkt.

Vi har et forslag for å bedre forholdet; Sametinget bevilger midler til Narvik kommune og Kjøpsvik skole for å videreutvikle samisk språk- og kulturforståelse, uten forpliktelser eller innlemmelse, og så kan Narvik kommune ta opp igjen saken om noen år. Da kan Sametinget vise at de bryr seg om alle samene og innbyggerne i Narvik kommune, om de er i språkforvaltningsområdet eller ikke.

Kanskje vil det da være et annet grunnlag for å vurdere samisk språkforvaltningsområde, også i lys av ev, endringer i lovverket.