↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

 1. Beskrivelse

Lovkommentar.no er en side hvor jusstudenter og kanskje på sikt advokater publiserer enkle forklaringer om hva ulike lovbestemmelser handler om. Vi tar dermed sikte på å gjøre jussen mer tilgjengelig for borgere flest. Noen av lovene vi allerede har startet på er husleieloven, barneloven, avhendingsloven, bustadoppføringslova og kjøpsloven.

De juridiske studentene tolker lovbestemmelsene ved å benytte de vanlige rettskildene, som ordlyden, domstollavgjørelser og forarbeider.

Det er videre planer om å påbegynne lovkommentarer til følgende lover snarlig:

 • Bilansvarsloven
 • Ekteskapsloven
 • Grannelova
 • Skadeerstatningsloven
 • Pasientskadeloven
 • Menneskerettsloven
 • Plan- og bygningsloven
 • Utlendingsloven
 • Folketrygdloven
 • Rettshjelploven
 • Inkassoloven
 • Gjeldsordningsloven
 • Domstolloven
 • Tvisteloven
 • Straffeloven
 • Straffeprosessloven

Vi har videre planer om å utarbeide korte forklarende kursvideoer til en del av lovene. Videre ønsker vi på sikt å tilby noen form for jusshjelp i samarbeid med jusshjelptiltakene eller ved å knytte til oss advokater eller rettshjelpere.