Denne uken kom Statistisk sentralbyrå med nye anslag over befolkningsutviklingen de neste 30 årene. Det er nedslående lesing for de fleste kommuner i Nordland, det eneste fylket i Norge der det forventes befolkningsnedgang. Mens antall nordmenn ifølge SSB forventes å øke med 11 prosent fram mot 2050, går folketallet i vårt fylke ned med 1,6 prosent. Det er alarmerende tall for et fylke som lenge har slitt med befolkningsutviklingen, og i økende grad eksporterer sin fremste ressurs; unge, kompetente mennesker. Det er også en relativt ny situasjon, for selv om Nordlands relative andel av befolkningen lenge har vært i nedgang, var folketallet i antall mennesker faktisk i vekst fram til 2018. Deretter snudde det, og nå ser fallet ut til å øke i tempo.

Det er en region i Nordland som utmerker seg i positiv retning ifølge SSBs analyse; Salten. Alle de fire kommunene i fylket som er forventet å få økt folketall fram til 2050 ligger nemlig der; Bodø, Gildeskål, Steigen og Hamarøy. Det gir muligheter andre regioner ikke har. Ikke bare for de fire kommunene, men også for de fem der SSB spår befolkningsnedgang. Ikke minst dersom kommunene i Salten får gjennomført en nødvendig endring i kommunestrukturen. Dette har vært prøvd før, men feilet. Ikke minst fordi mange følte at kommunesammenslåingene den gang ble prøvd påtvunget en skeptisk befolkning. Tvang er fremdeles ingen vei å gå når det gjelder norsk kommunestruktur, alle endringer må skje på frivillig basis.

Utviklingen er uansett klar, som ordfører Bjørn Magne Pedersen i Gildeskål påpeker: – Urbanisering er en både nasjonal og global trend. Han framhever nettopp nærheten til Bodø som en Gildeskåls store fortrinn: – I Gildeskål får du det beste av to verdener. Du kan leve det gode liv i landlige omgivelser, samtidig som du er tett på byen. Dette er et viktig poeng. Selv om Bodøs vekstkraft vil avta ifølge SSB, er byen fremdeles den store vekstmotoren i Nordland. Slik Tromsø er det lenger nord. Svekkes disse motoren framover er på mange måter løpet kjørt for Nordland. Da flytter ungdommen rett ut av fylket i sin jakt på jobb og en urban livsstil. Det er nemlig ikke slik at Bodøs vekst går på bekostning av distriktene. Det viser SSBs tall med all tydelighet. Eller som Jonas Gahr Støre sa det til AN denne uken: – Det er ikke noe bidrag for Fauske å gjøre Bodø mindre attraktiv. Bedre transportløsninger vil uansett gi tettere koblet bo- og arbeidskraftsregioner i Salten. Det gir nettopp de vekstmuligheter Gildeskål-ordføreren påpekte. Men det vil bli lettere å få alle med på den veksten ved å utnytte de samordningsfunksjoner som større kommuner gir.

Det er ingen tilfeldighet at alle de kommunene i Nordland som spås befolkningsvekst ligger nær Bodø.