Sannhets- og forsoningskommisjonens leder Dagfinn Høybråten spør: Hvorfor er samene og kvenene tause?

Det finnes ikke et fasitsvar, men en av hovedårsakene er at det er et mindretall i form av NSR, som - uten legitimitet - har tatt til ordet med at: «Vi taler samefolkets sak». Alle andre har ikke kommet til ordet.

Undertegnede er fra Nord-Norge, født og oppvokst i Harstad, med foreldre fra Troms og Finnmark, besteforeldre og oldeforeldre av «ei god blanding», det vil si med både samiske, kvenske og norske aner. Samme «gode blanding» - samisk, kvensk og norsk - er min mann av. Den samme «gode blanding» som de fleste av oss som bor her nord i landet Norge. Men vi støtter ikke sametinget, vi støtter ikke at samer skal registreres inn i et etnisk register som sametingets valgmanntall er.

Sametinget og sametingets valgmanntall er ikke ønsket av majoriteten av folk med samiske aner. At Sametinget har lav legitimitet, er kjent. Det bekrefter blant annet seniorrådgiver ved Sametinget Torvald Falch i boka «Sametinget. Institusjonalisering av en ny samepolitikk» (2018):
«Det er ingen tvil om at Sametinget har lav legitimitet i sine nære omgivelser.»

NSR har ikke mer enn om lag et tusen medlemmer i (hele!) Norge, og ved siste valg til Sametinget var det ikke mer enn om lag tre tusen personer som stemte på NSR. Av SSBs hjemmeside kan en lese at det finnes om lag 40 - 50 tusen samer i Norge. Majoriteten av folk med samiske aner støtter ikke NSR, men kommer ikke til i det offentlige rom.

Samer - og andre - som ikke støtter NSRs ekstreme samepolitiske linje, har ikke fått komme til ordet i media. Ofte blir leserinnlegg og synspunkter som ikke samsvarer med NSR, ikke publisert. Majoriteten av “den samiske stemme” blir ikke hørt.

Majoriteten av folk med samiske aner deltar i samfunnet på lik linje med enhver annen norsk statsborger. Majoriteten forstår demokratiet, og deltar i demokratiet, deltar i arbeidslivet i alle samfunnslag, i organisasjonslivet osv. Mange har tatt høyere utdanning, arbeid som leger, sykepleiere, ingeniører, jurister, politi, lærere osv.

NSR fører en politikk hvor ord som “krenket”, “smerte”, “kolonisert”, “okkupert” osv. bevisst blir brukt i kampen for et Sameland, et Sapmi. Og i det stille merkes kartene om med “samiske” navn som folk flest ikke kjenner igjen.

Før sametinget ble opprettet var 18 av 21 Finnmark-kommuner imot at et sameting skulle opprettes. Det var NSR som forledet sentrale politikere til å opprette det etniske registeret som sametingets valgmanntall er. Majoriteten av folk med samiske aner støtter ikke sametinget, og ønsker ikke å melde seg inn i et etnisk register.

Stortinget lyttet ikke til hva majoriteten av Finnmarks befolkning mente, men tvang sametinget - og et etnisk skille - inn i det norske demokratiet.

Samer i Norge er verken innfødte, stammefolk eller Norges urfolk. ILO-169 har ingen relevans til samer i Norge.

ILO-169 fremmes ofte - av NSR - i forbindelse med samer i Norge. Men original tekst av ILO-169 omhandler innfødte og stammefolk. Ved revidering og oversettelse av ILO-169 til norsk, ble opprinnelig tekst omskrevet. Det ble begått en alvorlig feil. De opprinnelige ordene indigenous and tribal people, som korrekt oversatt til norsk betyr innfødte og stammefolk, ble byttet ut med ordet urfolk. Ordet urfolk er et sammensatt ord av ordene ur og folk, og betyr det første, det opprinnelig folk. Norsk Språkråd (Språkrådet) er det organ som definerer korrekt norsk språk både for det offentlige og det private. Språkrådet definerer ordet urfolk slik: ur|folk n1 opprinnelige befolkning i et område

Ordet urfolk er et norsk ord av nyere dato, og betyr det første, det opprinnelige folk. Ur av tysk, tidligere norrønt, og betyr det første, det opprinnelige. Som for eksempel i urpremiere eller uroppføring, altså den første fremføring av et musikkverk, et teaterstykke osv. Ordet ur kjenner vi også til fra tidligere skrifter, og hvor ordet ur gjenkaller til opprinnelsen.
Ved den siste grunnlovsrevideringen vedtok Stortinget at samer er en folkegruppe (ikke urfolk).

Samer i Norge er verken innfødte, stammefolk eller Norges urfolk. ILO-169 har ingen relevans til samer i Norge.

Da Finnmarksloven skulle tvinges på befolkningen i Finnmark, skrev om lag 11 tusen finnmarkinger under på et skriv mot at en etnisk betinget lov skulle innføres. Disse underskriftene ble levert Stortinget, men Finnmark-befolkningens stemme ble ikke hørt av sentrale politikere.

Av Offentlighetsloven kan vi lese at saker som omhandler samiske forhold er unntatt fra offentlighet (paragraf 19). Norsk presse, lokale politikere og allmennheten blir holdt utenfor, får ikke innsyn, får ikke vite noe om hva samiske organisasjoner (NSR) forhandler med sentrale myndigheter om. Dette er uhørt i et demokrati. Folk flest får ikke vite hva som bestemmes - over hodene på den menige mann - i lukkede rom. NSR fører - på falske premisser - ordet for samer i Norge. NSR - og sametinget - har ingen legitimitet.

Det er på høy tid å ta Norges forpliktelser i henhold til FNs rasediskrimineringskonvensjon opp på regjeringsnivå igjen. NSR har ikke legitimitet til å skulle føre ordet for “det samiske folk”. Sametingets valgmanntall er i strid med FNs konvensjon. Sametinget har så lav legitimitet, at det bør legges ned.

Alle norske borgere - samer inkludert - kan delta på lik linje ved valg til kommunestyrer, fylkesting og storting. Ansvar for samers, kveners, taterfolks, skogfinners, norske jøders og romfolks språk og kultur er en del av vår felles kulturarv, og - bør likestilles - og sortere under et felles departement, kulturdepartementet.