Det har i løpet av det siste året vært flere negative oppslag om politiske saker i Saltdal kommune.

Saltdal Arbeiderparti, og flere med, har observert at den politiske styringen i Saltdal preges av uforutsigbarhet og lite utviklingsorientert. Det er kommet flere politiske vedtak fra posisjonen som har skapt debatt og stor frustrasjon i kommunen.

Her kan nevnes store saker som berører bl.a. Vensmoen, Slipen, helse og skole.

Det er med forundring en ser at Senterpartiet, som det største partiet, ikke tar det ansvaret de burde. For Arbeiderpartiet virker det som at de har overlatt alt ansvar til de to andre partier i posisjonen, Høyre og Saltdalslista. Senterpartiet har også overlatt posisjonslederansvaret til Høyres frontfigur. Da må det nødvendigvis bli politikk som styrer mot høyre, med alt det det innebærer. Et synlig eksempel her er salg av Slipen Scene på det åpne markedet. Høyre og Frp ivrer også veldig for å selge Vensmoen Eiendom. For disse to partier er stikkordet privatisering.

Paviljongene på Vensmoen, som kan evt. kan nyttes til omsorgsboliger, vil flertallet sanere/ rive. Kan også nevne Nerauran i samme slengen, innfartsporten til Rognan. Stengt på andre året!

Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde før denne periode hatt et svært godt samarbeide i flere perioder i kommunestyret. Når en ser hva som politisk nå skjer, så virker det som Senterpartiet har resignert. Veldig overraskende all den tid de sitter med makta og ordfører.

Hvor er det blitt av Senterpartiets sterke posisjon i kommunestyret, med sine 7 representanter? De høres ikke. Diskusjonene foregår dessuten nå svært mye i lukkede rom, dvs. på gruppemøter i posisjonen. Det gjelder både i formannskapet og kommunestyret. Vedtakene avklares stort sett her, så fruktbare drøftinger i de formelle møter uteblir. Sakene er stort sett avgjort på forhånd.

Det er kommunevalg om et år. Da kommer en ny sjanse til å endre den dreining vi har sett i Saltdal i denne siste periode. En dreining som har ført til mye uforutsigbarhet og negativt fokus i bygda, og som i stor grad styres fra høyresida i kommunestyret.

Heldigvis så har vi et aktivt næringsliv og mange frivillige, som greier å få til noe i bygda. De er som «gull» for bygda.

Hva har egentlig skjedd i Saltdal i denne siste 4-årsperiode som kan tilskrives den politiske ledelse?

Vi greier ikke å telle noen særskilte tiltak som står i Sps-, Høyres- og Saltdal-listas program, som er gjennomført i denne periode, annet enn det som allerede har vært eksisterende eller vedtatt fra tidligere.

Vi har imidlertid store utfordringer bl.a. innen skolene, helse/ omsorg og kultur, noe som dagens posisjon og styre ikke har hatt evne til å håndtere.

Vi håper og tror på et annet flertall ved kommende kommunevalg i Saltdal om et år, basert på sosialdemokratiske verdier.