Jeg leste et debattinnlegg av Stein Sneve her på debattsiden med tittelen «Reinen i rommet». Greit nok at skribenten etterlyser bedre dialog mellom samene og kraftutbyggingsmyndigheten.

Det er i noen sammenheng blitt uttalt at også samene må bidra til elektrifiseringen av samfunnet. Og at det grønne skiftet er uunngåelig også for dem. Slik jeg ser det, har samene, opp gjennom den moderne tid, bidratt mest til at folk og industri har fått strøm, som man også kan lese i Sneves innlegg, sånn mellom linjene.

Vi må ta innover oss at det bare i Nordland, har kraftutbygging hatt store ulemper for den samiske reindriften. Dette til tross for at det meste av topografien i fylket er «smal» fra vannskillet i øst til lavere områder ved kysten/dalene, og der vannets fallhøyde har gitt at mer strøm kunne produseres. Disse topografiske forhold har medført til at samiske reindriftsutøvere måtte avgi sine bo- og beiteområder og flytteleier i stort monn.

Vi har noen gigantiske vannkraftanlegg i fylket. Den mest fatale, for reindrifta i fylket, var Røssvatn-utbygginga på slutten av 1950-tallet. Det er oppgitt at produksjonskapasiteten er på 2 TWh. I tillegg er det omkring Rana-Hemnesområdet19 andre vannkraftanlegg.

Man kan etter dagens forståelse hevde med hevet hode at Røssvatnutbygginga var et overgrep mot den samiske befolkningen. Mens Saltfjell/Beiarnutbygginga har hatt liten påvirkning for reindrifta.

Lenger sør i Trøndelag har samene også ofret store områder til vannkraftanlegg;

Tunnsjøanleggene (NTE), Finnkoisjøen, Essand/Nersjøen-anleggene i Tydal har vært de med mest omfattende neddemte områder. Finnkoisjøen og det meste av Nersjøen er kunstige vatn, oppdemt på sentrale viktige bo- og beiteområder til reindriftsutøverne. Her forsvant boplasser, og andre fysiske kulturminner, graver, offersteder, melkesteder, reingjerder etc.

Den som hevder at samene også må bidra til at vi får mer elektrisitet, bør sette seg inn i hva dem allerede har bidratt til. Det at det i dag kreves at også samene må avgi mer områder til elektrisitetsforsyning, er for meg historieløst og forstemmende å høre.