Fylkesråd Christian Torset legger til at de frivillige organisasjonene er viktige arenaer for å forebygge utenforskap, og bidrar til sterke og levende lokalsamfunn.

– Det å delta i frivillig arbeid øker samfunnsdeltakelsen til den enkelte og kan dermed gi bedre helse og økt livskvalitet, underbygger sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Torset.

Til fylkeskommunens hjemmeside kommer det frem at det er disse fire som får:

Nordland idrettskrets og Forum for natur og friluftsliv, og deres medlemsorganisasjoner, bidrar til Nordland fylkeskommunes målsetting om å få flere barn, unge og voksne til å delta i sosialt samvær, økt fysisk aktivitet, deltakelse i demokratiske prosesser og medvirkning.

– Dette er viktige faktorer som er med på å bygge ned forskjellene i samfunnet samt er med på å hindre utenforskap, påpeker Torset.

Nordland idrettskrets bevilges inntil 2.070.650 kroner.

Forum for natur og friluftsliv Nordland bevilges inntil 200.000 kroner.

Nok Nordland gir et gratis tilbud til de som er utsatte for overgrep, deres familier og andre pårørende. Organisasjonen arbeider også forebyggende via opplysningsarbeid rettet mot fagpersoner, barn og unge i skole, barnehage, samfunn og media. Nordland fylkeskommune bidrar spesielt til å finansiere opplysningsarbeidet til skole og barnehager.

– Nok Nordland får 4 kroner i tilskudd fra Barne-, ungdoms– og familiedirektoratet per krone de får i driftstøtte fra fylkeskommunen. Det vil si at 100 000,- fra Nordland fylkeskommune gir et totalt tilskudd til organisasjonen på 500 000 kroner, forklarer Torset.

Nok Nordland bevilges inntil 100 000 kroner.

Medlemmene i LEVE Nordland er personer som selv er etterlatte etter selvmord, og organisasjonen har hatt fokus på å utdanne likepersoner slik at de får kompetanse til å støtte etterlatte. LEVE Nordland driver i tillegg LEVE-kafeer og sorggrupper.

– LEVE Nordland arbeider også for å opprette lokale lag i fylket. LEVE Nordland og Nordland fylkeskommune samarbeider godt, og blir i nasjonale fagkretser fremhevet som eksempel til etterfølgelse, avslutter fylkesråden.

LEVE Nordland bevilges inntil 75.000 kroner.