Vi mener at det skal og bør stilles høye krav til også Nord universitet sin miljøprofil. Vårt svar er initiativet til Grønn campus

Av
DEL

KronikkKlimaendringene sies å være den største utfordringene menneskeheten står ovenfor i dag. En rapport lagt frem av FNs klimapanel 2018 (IPCC) viste blant annet at klimagassutslippene må reduseres med 40–50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Naturpanelets (IPBES) første globale rapport som ble lansert i mai i år, viser videre at en million dyrearter er truet og at mange av dem risikerer å bli utryddet de nærmeste tiårene. Konklusjonen fra begge rapportene er klar: En gjennomgripende samfunnsendring må til hvis vi skal klare å stoppe denne negative utviklingen.

Her har forsknings – og universitetssektoren en særskilt rolle, noe også vår minister Iselin Nybø nylig påpekte. Gjennom utdanningsprogrammer, forskning og samarbeid med eksterne aktører kan universiteter bidra til langsiktige samfunnsendringer gjennom å presentere forskning omkring løsninger til miljøproblemene, demonstrere beste praksiser, men ikke minst gjennom utdanning av framtidens samfunn og ledere.

Mange vil dertil hevde at universiteter har et spesielt samfunnsmessig ansvar for å bidra til det grønne skiftet, ikke bare gjennom forskning og utdanning, men også gjennom egne administrative, organisatoriske og forvaltningsmessige praksiser. Budskapet er med andre ord enkelt: practise what you preach!

"Norge skal være klimanøytral i 2030. Dette betyr at vi har 11 år på oss til på å gjøre betydelige sosiale, strukturelle og politiske endringer.

En rekke norske universiteter har allerede igangsatt initiativer, og har satt seg egne miljø- og klimamål. Universitet i Bergen har satt seg som mål å være klimanøytralt i 2030, i likhet med det nasjonale målet. NTNU er i gang med en ny handlingsplan for miljø, og har som ambisjon å være et foregangsuniversitet på området og redusere energiutslippene med 20 prosent innen 2020.

Norges miljø- og biovitenskapelig universitet har som ambisjon å bli Norges ledende miljøuniversitet, og Universitetet i Oslo har som visjon at eiendomsutviklingen og forvaltningen skal være klimanøytral.

Nord universitet med sine nærmere 12 000 studenter, og rundt 1200 årsverk har per i dag ingen miljøstrategi eller ambisjon.

Dette ønsker en gruppe ildsjeler ved Nord universitet å endre på, fordi vi mener at det skal og bør stilles høye krav til også Nord universitet sin miljøprofil. Vårt svar på dette er initiativet til Grønn campus Bodø som er et samarbeidsprosjekt mellom personer tilknyttet Nord universitet og Nordlandsforskning.

Hovedmålet for Grønn campus Bodø er å initiere bevissthet omkring klima-fotavtrykket ved universitetet samt å etablere samarbeidsrelasjoner for en videre koordinert innsats for grønn omstilling. Vi ønsker gjennom vårt prosjekt å kartlegge det faktiske klimafotavtrykket – i første omgang ved Mørkved/Bodø campus, men også senere ved de øvrige studiestedene og campusene til Nord universitet.

Vi ønsker videre å kartlegge og analysere holdninger og atferd til grønt skifte blant ansatte og studenter ved Bodø/Mørkved campus, for derigjennom å kunne komme fram til noen beste praksiser både for livet på – og på tur til/fra – campus. En siste ambisjon med prosjektet er at vi ønsker etablere gode fora for samarbeid med eksterne aktører lokalt, regionalt og nasjonalt innenfor miljø og klima.

Her er vi allerede i gang med de første initierende og spennende samtaler med Bodø kommune gjennom prosjektet «Det gode liv i Bodø» men også gjennom dialog med Mørkved byplan. Vi håper derfor at Nord universitet nå tar imot denne ballen fra oss med åpne armer og entusiasme. Prosjektet synes å være klart innenfor Nord universitets strategi 2020 og visjonen «Globale utfordringer – regionale løsninger».

Her heter det bl.a. at globale miljøutfordringer må møtes med regionale løsninger, og at bærekraft er et grunnprinsipp for Nord universitet. Et globalt problem som klimaendringer og en regional løsning knyttet til redusering av klimafotavtrykk ved universitetets hovedcampus må – slik vi ser det – kunne sies å være et direkte svar på denne visjonen. Vi håper derfor på en tydelig satsing fra Nord universitet for å få til dette. Vi er i alle fall klare!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags