I 2040 blir vi 6 millioner nordmenn. Med en sterk befolkningsutvikling kan Norge ha 11,7 millioner innbyggere i år 2100. Det er noe mer realistisk at vi vil være om lag 7,5 millioner i 2100. Norges befolkning vil altså vokse med et sted mellom 2 til 6 millioner de neste 80 årene.

Men utviklingen vil ikke være lik i hele Norge. Befolkningsveksten i Nordland frem mot 2040 ligger an til å være omtrent 4 prosent. Det forteller de siste prognosene fra SSB. Det står i skarp kontrast til Akershus og Oslo som vil ha en vekst på over 20 prosent.

I dag har Nordland er 243.000 innbyggere. I 2040 vil vi være 254.000 nordlendinger hvis vi lytter til SSB. Men sånn må det ikke være. SSB bruker analyser som ser på lav, middels og høy befolkningsvekst. Vårt mål er at Nordland skal ha høy befolkningsvekst. Da vil vi passere 272.000 nordlendinger i 2040.

Jeg tar derfor til orde for at vi sammen skal etablere prosjektet Nordland 50–300. Med en høy befolkningsutvikling vil det være mulig at vi i Nordland i 2050 kan være nærmere 300.000 nordlendinger. Jeg kan i grunn ikke tenke meg noe mer herlig enn akkurat det. Men er det mulig? Ja, det er det. Men det er noen forutsetninger som må på plass.

For det første må vi ha sterke regionsentre i Nordland. SSB er veldig tydelig på at vekstkommunene i stor grad vil ligge rundt de store byene i Norge – som i ellers i verden. Dette henger i stor grad sammen med hvordan vi velger å bosette oss de neste 20 årene. De som flytter inn fra utlandet og de som velger å flytte i Norge har et fellestrekk. De flytter til sentrale strøk.

I tillegg er de som flytter relativt unge. Det fører til flere fødsler i sentrale strøk, som også øker folkemengden. Det er de unge som er nøkkelen til fremtidens Nordland. De har stadig mer utdannelse og søker arbeidsplasser der hvor de kan bruke denne kunnskapen. Noe av det aller viktigste vi skal gjøre for å realisere Nordland 50–300 er å la de unge definere utviklingen.

Så må vi ikke glemme at Nordland er et fantastisk ressursfylke. Og ressursene ligger ofte langt unna byene og tettstedene våre. Men skal vi klare å bygge flere attraktive arbeidsplasser i Nordland må vi koble kunnskap med ressurser. Den andre forutsetningen er derfor at næringslivet skal klatre i verdikjedene. Da kan arbeidsplasser og befolkning skapes over hele fylket. Slik har de for eksempel gjort det i Dønna kommune. Her har de altså fostret frem Norges gasellebedrift i 2017. Kjernen er naturressurser koblet med kunnskap.

Den tredje forutsetningen for å lykkes med Nordland 50–300 er ny teknologi. Den norske befolkningen blir stadig eldre. I dag er hver åttende innbygger i Norge 70 år eller mer. I 2060 kan så mange som hver femte innbygger være over 70 år. Fylker som Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark med mange eldre vil få en økning i antall eldre de neste årene.

Den aldrende befolkningen er en ressurs. Samtidig må vi ta inn over oss disse endringene. Vi må planlegge samfunnsutviklingen etter dette. Da blir ny teknologi viktig. I Bodø får nå de som har behov for det en trygghetsalarm. Nordland 50–300 skal være et generasjonsprosjekt hvor alle skal med. Nye teknologiske løsninger er kun smarte om det kan hjelpe enkeltmennesker i hverdagen. Utviklingen av Nordlandssamfunnet de neste 30 årene vil derfor handle om å ta i bruk nye teknologiske løsninger.

Nøkkelen til framtidens arbeidsliv er kunnskap. Den fjerde forutsetningen er derfor utdanning. Vi har to universiteter og 16 videregående skoler i Nordland. De har alle en sentral rolle i utviklingen av fylket. Fylkesrådet har utviklet Nordlandsmodellen i den videregående skolen. Nettopp fordi vi skal treffe arbeidslivets behov både i dag og de neste 30 årene.

I fjor flyttet det 440 mennesker til Nordland. Vi er glade for alle som velger å etablere seg i Nordland. Det er bare en hake. De er for få. Den femte forutsetningen er derfor tilflytting. Vi trenger rett og slett at flere flytter til Nordland fra resten av Norge og fra utlandet.

Da er det to stikkord som står sentralt. Livskvalitet og attraktivitet. Klarer vi å utvikle Nordland innen disse fem områdene vil Nordland rett og slett bli enda mer attraktivt. Og da er det realistisk at vi kan være nærmere 300 000. nordlendinger i 2050.