I Norge har vi de siste årene hatt et sterkt fokus på sikkerhet og beredskap. Apparatet har etter Utøya-tragedien blitt gjennomgått på alle nivå og betydelig forbedret. Det har skjedd en styrking av bemanningen m.h.t. kriseledelse i mange offentlige etater og bedrifter. Det gjenspeiler seg i den store søkningen til studier innenfor beredskap og kriseledelse, blant annet ved Nord universitet. I alle nødetatene arbeides det iherdig med å bedre rutiner og øve på vanskelige oppgaver. Omorganiseringer som Politireformen gir nye muligheter men samtidig også behov for å øve i nye strukturer. Nye utfordringer i våre nærområder i nord skaper økt maritim aktivitet som flere store cruiseskip-anløp bekymring for beredskapen. Økt vinterturisme gir flere vanskelige redningsoperasjoner både på land og sjø.

Samarbeid og samvirke er alfa og omega i beredskapsapparatet. Kriseresponsen er avhengig av at et stort antall organisasjoner forener ressurser raskt og effektivt fra første stund. De koordinerende organene som politi, lokale redningssentraler og Hovedredningssentralene har her en meget krevende oppgave. Rapporten fra Kommisjonen etter 22. juli het «Ressursene som ikke fant hverandre». Selv om en kan sette spørsmålstegn ved noe av den harde kritikken som særlig politiet fikk i rapporten, så er budskapet svært klart. Rask mobilisering av ressurser og stram styring er avgjørende for en effektiv kriserespons.

Dessverre er ikke fokuset på å bygge samvirkekompetanse stort nok. I to utredninger gjennomført for Justis- og beredskapsdepartementet er det påpekt behov for økt satsing på utdanning, trening og øving i beredskapssamvirke. Det foreslås etablert analyse- og øvingsplanleggingsavdelinger ved Hovedredningssentralene i Stavanger og Bodø. Lite har skjedd etter utredningene. Den samme mangel på satsingsvilje finner vi når det gjelder forskning på beredskap. Til tross for at Justis- og beredskapsdepartementet har et bredt beredskapsansvar, inklusiv Svalbard, brukes minimalt med midler på beredskapsforskning. Det er et paradoks at de to største satsingene på sikkerhet og beredskapsforskning i nord, de såkalte SARINOR og MARPART-prosjektene, er finansiert av Nordland fylkeskommune og Utenriksdepartementet.

I mangel av nasjonale midler har Nordland fylkeskommune vært en spydspiss når det gjelder beredskapssatsing på flere områder. Dette gjelder blant annet etablering av NORDLAB, et eget utdannings-, trenings- og testsenter innen kriseledelse lokalisert til Nord universitet. Ved NORDLAB kan studenter, bedrifter og beredskapsapparatet trene sammen, og nye beredskapsverktøy og ledelsesprinsipper prøves ut.

En tredje satsing i «Beredskapsfylket Nordland» er Øvelse Nord, en fullskala samvirkeøvelse arrangert av Nord universitet. Øvelse Nord har opp mot 3000 deltakere fra Regjeringens Krisestøtteenhet til ambulansetjenesten i Gildeskål. Her samvirker studenter og ansatte ved Nord universitet, kommuner, alle nødetatene, Hovedredningssentral, Forsvaret og de frivillige organisasjonene i øvelse som er unik i sitt slag. Igjen er initiativet og finansieringen tatt lokalt. I Bodø har kommunen tatt en betydelig risiko med å bygge infrastruktur for samlokalisering av alle nødetatene på Albertmyra. Etter en meget vellykket etablering er en nå i gang med fase 2. Med lokalisering kloss opp i flyplassen har SAMLOK NORD et stort potensial som nasjonal node for spesialiserte utrykningsstyrker i nordområdene.

I nord er samarbeid over landegrensene sentralt. Da et russisk helikopter styrtet utenfor Barentsburg på Svalbard i oktober samarbeidet norske, danske og russiske enheter i letingen. NORDLAB har tatt utfordringene med å knytte til seg spisskompetanse fra alle de arktiske landene. Nord universitet leder i dag et fagnettverk på 22 universitet og forskningsinstitutter innen sikkerhet og beredskap. Sammen med Hovedredningssentralen for Nord-Norge i Bodø har Nord universitet etablert et arktisk og nord-atlantisk innovasjonsnettverk som nylig fikk 40 millioner i støtte fra EU’s FoU-program. Når Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara kom til Bodø for å åpne NORDLAB og holde foredrag Øvelse Nord denne uken fikk han bevis for at Nordland er et kraftsenter for sikkerhet og beredskap i nord.