Dette innlegget ble klaget inn til Pressens faglige utvalg, som konkluderte med at Avisa Nordland har opptrådt kritikkverdig. Pfu viser til Vær Varsom-plakaten punkt 4.3. Les hele uttalelsen her.

Deling av Tysfjord kommune.

Fylkesmannen fikk i oppdrag å lage en plan for hvordan Tysfjord kommune skulle deles.

Det ble satt opp en rekke kriterier for hvordan dette skulle gjøres. Tidsfrist ble satt, tidsfrist ble forlenget slik at ALLE fikk utale seg.

Fylkesmannen gjorde et utmerket arbeid. Alternativ B.  ble satt som første prioritet.         Alternativ C. som andre prioritet.

Vi ser med undring på at det åpnes  for omkamp.

Det argumenteres med at det ikke er tatt hensyn til samiske samfunnsinteresser. Da er det rimelig å spørre hva samiske samfunnsinteresser i denne sammenheng er?

Mikkelsen argumenterer med at reinbeiteområdet vil bli delt, det blir det uansett hvilket  alternativ en velger. Det er neppe noe stort problem, særlig når man vet at det ikke er reindrifts næring mellom Ballangen og Hamarøy kommuner. Av den enkle grunn at terrenget består av stupbratte fjell og sva. det ble nylig gjort forsøk med rein på Hulløy, men reiner sultet i hjell. Reindrift har i liten eller ingen grad vært drevet av Lule samer etter at de kom som innvandrere, fra år 1800 fram til 1900 tallet. ILO 169. kan umulig brukes av en innvandrer gruppe i denne sammenheng. I dag er det 284 Lule samer i Tysfjord kommune det utgjør 11% av befolkningen.

Tysfjord kommune har ikke helt lykkes med integreringspolitikken. Vi var ikke harde nokk i klypa, men tillot at det fikk utvikle seg lukkede miljøer i små bygder. Fornorskningen blir nevnt som et overgrep, men hva var alternativet? Var det galt at de fikk komme på skole å lære og skrive. Lulesamene var uten skriftspråk. Vi må huske at Norge på den tiden var et av Europas fattigste land. De gjorde det de kunne med svært begrensede resurser.

I Tysfjord oppfant vi den omvendte integreringen,  Vi gikk inn i samisk språkforvaltning uten å ane hva det innebar. Vi bygget Arran et kompetanse senter for ekstreme meninger, finansiert  av den Norske stat som en så lenge står i veien for samelandet Sapmi. Vi opplevde at det ble "diktet" opp Lule samiske navn på hvert fjell, knaus og vik i  fjordene. Kartverket trykket nye kart, så enkelt var det å forfalske historien. Og Mikkelsen tvang kommunen til å bruke tolk i kommunestyremøtene. For oss som tror på demokrati og likeverd har dette vært ulykkelig løsning.

At Hamarøy ordfører Sandnes ønsker alt havbruk  til sin kommune er forståelig, men det er rikelig med havområder fra Mannfjordneset, Hellemofjorden  og langs sørlandssida til Tysnes. Havbruk er fremdeles flyttbare konstruksjoner.

Det viktigste og tyngste argumentet for alternativ  B. er folkeviljen til de som har rotfestet tilhørighet og eiendomsrett til området. Et hvert annet alternativ vil bli liggende som en verkebyll til evig tid. Husk man kan ikke rette opp gamle feil ved å lage nye.

Nå er det bare å håpe at KMD. virkelig lytter til alle parter.