Cruisenæringen er den sterkest voksende delen av global turisme med en årlig vekst på 7 % siden 1980. Utvikling er preget av innovasjon på innhold og skala. Tendensen er større skip og kortere cruise. Næringen står for om lag 27 millioner passasjerer men prognosene de neste 10 årene viser at markedet vil vokse til 40 millioner. Med dette som bakteppe vokser kapasiteten raskt. Ifølge Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge var det 3,6 millioner cruise-dagsbesøk i Norge 2018, mot 3 millioner året før. Nordkapp, Tromsø og Lofoten i Nord har hatt høy aktivitet, men i nye havner (som Bodø) øker også besøket.

Struktur: Cruise spenner fra megaskip med kapasitet på ca. 6000 personer, til explorerskip, fra noen få til noen hundre passasjerer. Hurtigruten kan betraktes som explorer aktør. Cruisenæringen er svært konsentrert, og er derfor også i stand til å utøve makt og innflytelse når vekst skal håndteres, og når seilingsplaner legges for å utnytte kapasiteten på større skip. Variasjonen i skala tilsier at de man strategisk må sikte mot er explorer-segmentet, der opplevelsene er knyttet til lokale faktorer og attraksjoner.

Utfordringer og muligheter: Norskekysten framstår som et attraktivt område med svært gode naturkvaliteter og god infrastruktur. Vekst i lite befolkede regioner som Nordkalotten og Arktis kan medføre betydelige utfordringer med infrastruktur, sikkerhet og økende press på sårbar natur. Når kommuner og havner posisjonerer seg for å ta del i utviklingen, blir et spørsmål om man får ringvirkninger på land som står i forhold til investeringer. Utviklingen peker i retning av at det blir nødvendig å styre bruken av begrenset kapasitet på land og gi riktige insentiver til cruisenæringen som også skaper lokale ringvirkninger.

Ringvirkninger av cruise varierer: Undersøkelser viser variasjon – fra Innovasjon Norges cruiseundersøkelse, med relativt høye tall nesten på nivå med øvrig reiseliv, til andre som viser en tredjedel og større variasjon mellom segmenter og nasjoner. Det er grunn til å anta at med relativt likt samlet forbruk per passasjer i cruise som for andre turister, går en stor del som betaling for bruk av offentlig havneinfrastruktur og tjenester. Ut fra volumveksten forventes at man henvender seg til kundegrupper med lavere betalingsvilje som vurderer cruise i forhold til alternative turisme former. For noen regioner vil cruise ha ringvirkninger gjennom skipsbygging og i den norske maritime klyngen er explorermarkedet sett som et alternativ når etterspørselen i petroleumssektoren avtar. Erfaringene fra kysten med Hurtigrutens satsing på opplevelser har hatt betydning for produktutvikling og leveranser på land. Undersøkelsen til Nordlandsforskning viser at leverandørene har forventninger om økt verdiskaping, men at dette må bygge på vilje til satsing, god infrastruktur og koordinering på destinasjonen.

Styring og utvikling framover: Sett fra destinasjonenes side er det et spørsmål om hvordan man kan tilrettelegge for at cruise forsterker verdiskapingen utover øvrige markedssegment eller svekker destinasjonenes omdømme og bærekraft. Økende skala på skipene fører til press på lokal logistikk og tilrettelegging i forbindelse med utflukter. Strategisk vil fokus på explorer cruise med innhold av landbaserte opplevelser gi et større rom for verdiskaping. I et styringsperspektiv vil det være avgjørende å utvikle bedre samhandling med rederisiden som ivaretar en balansert utvikling i forhold til destinasjonene og bruken av infrastruktur. For å oppnå langsiktige regionale virkninger vil etablering av snuhavner være sentralt.

Bergen har satt krav til at cruise skal utvikles med vekt på kvalitet og bærekraft framfor kvantitet, og understreker styringsretten framover. Lønnsomheten for landbasert virksomhet skal være overordnet volum, og man vil styre maksimalt antall anløp og cruiseturister på destinasjonen. Man vil gi insentiver til rederier som styrker bærekraften i sin aktivitet. Den miljømessige bærekraften styrkes gjennom teknologisk utvikling og økt bruk av fornybare energikilder som LNG og hydrogendrift, og er under innfasing fra 2022. Internasjonal politikk vil være avgjørende for å framskynde dette, sammen med de valg som vi gjør i valg av opplevelser og mobilitet.

  • Nordlandsforskning arrangerer torsdag kveld Lytring med cruisenæringen som tema.