Under tittelen «Derfor gidder ikke nordlendingene å kildesortere søppelet» skriver Avisa Nordland både på nett og i papirutgaven om unnskyldningene nordlendingene kommer med for ikke å kildesortere avfallet. Artikkelen bygger på en spørreundersøkelse YouGov har gjennomført for Grønt Punkt der 1000 personer i hele landet er spurt om hvorfor de ikke kildesorterer avfallet. Både overskrift og innhold omhandler en liten gruppe i Salten som ikke kildesorterer avfallet. 

Som Avisa Nordland flere ganger har skrevet, nå sist i vår, er innbyggerne i Salten blant de aller beste i landet til å kildesortere avfallet. Av husholdningsavfallet som kommer inn til Iris, går nesten 63 prosent til materialgjenvinning. Det vil si at dette avfallet er råstoff som blir brukt til å lage nye produkter. Tilsvarende er 37 prosent restavfall som blir energigjenvunnet og brukt til oppvarming av boliger og industribygg. Det er få avfallsselskaper i Norge, om noen, som kan vise til slike tall. Det kan blant annet nevnes at vi sorterer ut 10 kilo husholdningsplast per innbygger, mens landsgjennomsnittet ligger på 6,2 prosent. 

En undersøkelse Iris fikk gjennomført blant 700 personer i Salten i juni av selskapet Sentio Research Norge, svarte 78 prosent at de kildesorterer svært ofte eller alltid, og 16 prosent at de kildesorterer ofte. 3 prosent svarte av og til, 1 prosent svarte sjelden, 2 prosent svarte svært sjelden og 1 prosent svarte vet ikke.  På spørsmålet hva det er du kildesorterer, svarte 85 prosent matavfall, 74 prosent glass og hermetikk, 85 prosent papir og 80 prosent husholdningsplast.  Svarene i undersøkelsen stemmer godt med mengdene av ulikt avfall som vi får inn, og som blir sendt videre til material- og energigjenvinning, og som viser at de aller fleste i Salten gidder å kildesortere. Det har vi gjort siden 1997 og det skal vi fortsette med. 

I Iris jobber vi hver dag med å oppfordre innbyggerne til å slanke restavfallet og sortere ut avfall som kan materialgjenvinnes, det vil si brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Og det mangler ikke på motivasjon hos husholdningene, for i vår undersøkelse svarer 90 prosent at de er motivert for å kildesortere avfallet. 20 prosent sier at de ønsker å bli flinkere å kildesortere, men at tilbudet ikke er godt nok tilrettelagt. Vi gjør også alt vi kan for å forbedre tilbudet i Salten, men det er hver og en husholdning som må lage gode systemer og rutiner i heimen, så skal vi sørge for god informasjon og at dunkene blir tømt og plastsekken hentet.

Myndighetene har satt et mål om at 60 prosent av avfallet fra husholdningene skal gå til materialgjenvinning i 2020. Det målet har vi nådd. Nå sikter vi oss inn på å nå 65 prosent, som er innen rekkevidde om få år, og som EU har satt som mål innen 2030. Det er vi sikker på vi skal nå i Salten for her er det få som ikke gidder å kildesortere!