FORSLAG TIL INNSPARINGER I UTDANNINGSETATEN

Av
DEL

Leserbrev
Med bakgrunn i de forslag om nedleggelse av videregående linjer og avdelinger over hele fylket, ønsker Steigen Senterparti å uttrykke sin udelt negative innstilling til forslagene. Nordsalten rammes nok en gang av uforholdsmessige store inngripen i lokalsamfunnene, og disse stadige forringelsene av tjenestetilbud i distrikter som fra før er nærmest barbert for tilbud, er i ferd med å utradere enhver form for utvikling med nøytralt eller positivt fortegn. Å helt eller delvis legge ned utdanningstilbud i distriktene har adskillig større konsekvenser enn i byer, ikke bare for den enkelte elev, men for hele lokalsamfunn og sammensetningen av mennesker og næringsliv.
En nedleggelse av Knut Hamsun vid.g avd Steigen vil, foruten å bygge ned et allerede lite tilbud, sette Steigenmodellen i fare for å rammes av nedskjæringer i senere runder. Denne utdanningsmodellen er i positiv utvikling, den er helt unik og er uvurderlig for rekruttering av arbeidskraft for det lokale næringsliv. Det syntes vanskelig å forsvare at en slik nedleggelse vil gi noen større innsparingseffekt isolert.
Å legge ned friluftlivslinja på Hamarøy er også en svært dårlig ide. Dette er en landsdekkende linje som ikke enda er ferdig evaluert, og det syntes uklokt å ta noen avgjørelser i forhold til denne på dette tidspunktet. Det stilles spørsmål om ikke denne linja kvalifiserer for ekstra tilskudd til drift og utstyr fra Utdanningsdirektoratet i henhold til «forskrift til opplæringsloven § 6-12» ? Når man også står overfor utdanningsutfordringer som at rundt 30 % av elevene dropper ut av videregående opplæring i utdanningsløpet, syntes det ulogisk å legge ned en linje som har en gjennomføringsprosent på over 90. Om noe, burde dette premieres og settes opp som til etterfølgelse for andre utdanningsinstitusjoner for videregående opplæring. Det vil uansett ha svært negativ effekt på et lite utdanningsmiljø som Oppeid om man reduserer antall elever lik en linje eller avdeling. Det vil gjøre gjenværende miljø så lite at det sannsynligvis vil være mindre attraktivt som studiested for de ungdommene som lokalt og naturlig tilhører Hamarøy, så også for eventuelle elever utenbygds.
Steigen Senterparti foreslår at utdanningsetatens innsparinger på i underkant av 10% av utdanningsbudsjettet foregår kollektivt. Alle videregående skoler pålegges disse innsparingene, og det vil være den enkelte skoles egne prioriteringer og kreativitet som legges til grunn for hva som kuttes, og hvordan. Dette er et solidarisk innsparingsinitiativ som ikke setter by opp i mot bygd. Linjenedleggelse etter innfallsmetoden uten gode økonomiske og samfunnsmessige konsekvensanalyser, fremstår som desperate handlinger og fremmer uforutsigbarhet samt forskjellsbehandling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags