Privatbilismens iherdige forkjemper i NAF Bodø, Knut F Jensen, er ute i avisen den 21.4 og argumenterer mot nye, smarte trafikkløsninger i sentrum.

Det er i all hovedsak tilrettelegging for myke trafikanter NAF Bodø protesterer mot. Her er noen av NAFs synspunkt som bare må kommenteres:

Om sykling i enveiskjørte gater:  NAF påstår det legges opp til brudd på trafikkreglene ved å tillate sykling mot kjøreretning. Her tar NAF feil. Det er fullt tillatt å skilte sykling mot enveiskjøring. Bodø er faktisk den eneste storbykommunen som ikke tillater dette. Bodøsyklistene benytter anledninga til å gratulerer kommunens planavdeling med et smart, billig og framtidsrettet forslag.

Om Torvgata:  NAF Bodø sørger fortsatt over at Torggata skal stenges for gjennomkjøring med bil. Argumentet er at det blir for få veier man kan bruke for å flytte bilen fra øvre til nedre sentrum. Akk ja, NAF-Bodø: Det er snakk om 2-3 minutter på sykkel og litt mer om man går. At et par tusen elever sikres en tryggere ferdsel mellom skolene og sentrum synes ikke å bety noe for privatbilismens vokter.

Om handel og vandel: Videre viser NAF og Jensen stor omsorg for handelsstanden i sentrum. Uten å gå i detalj, viser vi til erfaringer fra de andre norske storbyene som har lagt godt tilrette for syklende og gående: Mer folk i sentrum og mer penger i omløp.

Til slutt: Bodøs politikere kjemper om å framsnakke ’smart by’-begrepet oftest mulig.

BodøSyklistene oppfordrer dagens politikere til å møte framtida for dagens sentrum med en offensiv innstilling til smarte løsninger framfor å begrave seg i fortidas bilfokuserte tenking.

Det er synd – ja, nesten litt trist - at NAF/Bodø ikke vil være med når framtida kommer imot oss.

Tor Magne Andreassen

Bodøsyklistene