Et spørsmål om likestilling

#Gimeg 5

#Gimeg 5 Foto:

Av
DEL

LeserbrevMennesker med funksjonsnedsettelse omtales gjerne som mennesker med "spesielle behov". Men hvor spesielt er det å ha et sted å bo, et godt skoletilbud, et arbeid å gå til, helsetjenester når du trenger det og en meningsfull fritid?

Det er ingenting spesielt med behovene. Det er helt vanlige behov vi alle har. Men funksjonshemmede og kronisk syke kan trenge tilrettelegging for å få dekket disse behovene, en tilrettelegging de har krav på både i følge Norsk lovverk og FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som Norge har undertegnet.

Norge har høy selvtillit som menneskerettighetsnasjon. Vi liker å fremstille oss som en nasjon som setter menneskerettighetene høyt, og vi ser helst at Norske myndigheter tar opp eventuelle brudd på menneskerettighetene i møte med andre lands myndigheter. Men har vi orden i eget hus? Er jobben gjort når rettighetene er lovfestet? Svaret er nei. FFOs Rettighetssenter har mange eksempler på saker der kommuner ikke oppfyller de tjenestene de er lovpålagt å yte, selv etter pålegg fra Fylkesmannen. Kommunen kan velge å se bort fra pålegg fra Fylkesmannen uten å risikere noe. DA står brukeren igjen som taper, men norske myndigheter fortsetter å sole seg i glansen av et utfyllende lovverk som skal sikre funksjonshemmede likestilling og rettigheter på linje med andre.

I vår ble likevel norske myndigheter noe "solbrente". I forbindelse med den første FN-høringen om Norges oppfyllelse av CRPD, fikk Norge krass kritikk blant annet for geografiske forskjeller i tjenestetilbudet. I følge helse- og omsorgstjenesteloven skal tjenestenes omfang og innhold være i samsvar med krav i lov eller forskrift. Problemer er at forskrifter tolkes ulikt, og at vurderinger av hvem som har rett på de ulike tjenestene, og i hvilket omfang, avhenger av økonomi og praksis i kommunene. To eksempler er tildeling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og spesialundervisning. Eksempelvis fikk elever vedtak om spesialundervisning i Vang kommune i Oppland i snitt 380 timer spesialundervisning i 2017, men elever med tilsvarende vedtak i Aurskog Høland i Akershus fikk 67,4 timer i snitt. Personer med vedtak om BPA i Vågan i Nordland fikk i snitt 83,6 timer i uken med assistent i 2017. Bodde de i Engerdal i Sør-Fron fikk de kun 12,1 time i uken med BPA, ifølge Bufdirs kommunemonitor. Det skal ikke være slik at adressen din er avgjørende for om du får den hjelpen du trenger og har lovmessig rett på, men det er dessverre et faktum.

Kommunene er pålagt å involvere funksjonshemmede i alle saker som angår dem.
Brukermedvirkningen skjer gjennom kommunale råd for funksjonshemmede, som skal involveres før behandling av en aktuell sak. En spørreundersøkelse som FFO har gjort blant de kommunale rådene for funksjonshemmede, viser at svært få kommuner har rutiner som sikrer at det skjer. Hvorvidt rådene involveres er i stor grad personavhengig, og rådene må aktivt etterspørre saker for å kunne utøve sitt arbeid. På spørsmål om hvor ofte rådene blir bedt om å gi innspill i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne, svarer 22,4 prosent "aldri" eller "sjelden". 11,5 prosent av rådene sier videre at kommunene "sjelden eller aldri" tar hensyn til innspillene de gir. Undersøkelsen viser at rådene i stor grad blir rådspurt om plan- og byggesaker. Men likestilling av funksjonshemmede handler om mer enn tilgjengelighet og universell utforming! Saker som angår skole, kultur og fritid kommer sjelden til behandling i rådene. Funksjonshemmede er omfattet av diskrimininerings- og likestillingslovgivningen. Det er forbudt å diskriminere noen på grunn av funksjonsnedsettelse. Likevel skjer det. FFO jobber for likestilling av funksjonshemmede og kronisk syke i skole,arbeid,bolig,fritids- og helsetilbud. Vi er gjerne med på diskusjonen om hvordan det skal skje, men da må vi inviteres inn! Rådene må brukes og politikere, skoleeiere,arbeidsgivere og andre må ta ansvar for at funksjonshemmede får sine rettigheter oppfylt - uansett hvor i landet de bor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags