Stortingsrepresentant Helga Pedersen (Ap) har et innlegg under overskriften «Er jeg same». Hva som er en same drøfter hun fram og tilbake uten å kunne gi noe svar på dette spørsmålet. I den forbindelse viser hun blant annet til sameloven.

I sameloven er det fastsatt hvem som er å anse som en same i Norge. I henhold til loven holder det at en person er av bare 1/8 samisk avstamning. Personen må i tillegg oppfatte seg som same. Det er ikke stilt noen krav om spesifikke, kulturelle trekk i loven, for å kunne bli ansett som same. Av kulturelle trekk og uttrykksformer er språket den viktigste samiske markøren.

Forleden kom jeg over en artikkel i ”Nytt norsk tidskrift” 1-2/2016 som fanget min interesse. Forfatteren var professor Ivar Bjørklund ved UiT som skrev under tittelen "Er ikke blodet mitt bra nok? Om etniske konstruksjoner og identitetsforvaltning i Sapmi".

I artikkelen tar han opp spørsmålet om hva som er en same. Bjørklund opererer med to kategorier samer. Den ene kategorien samer kjennetegnes ved at disse personene er bærere av samisk kulturkompetanse i sitt daglige liv. Denne kategorien samer omtaler Bjørklund som den essensielle samen. Kjernesubstansen eller essensen i personens kulturelle uttrykksformer (språk, levesett og livsanskuelse, seder og skikker) er så spesifikke, at dette kan identifiseres som samisk. Disse personene knytter sin samiske identitet til dette.

Den andre kategori samer Bjørklund opererer med, er den konstruerte samen. Denne kategorien samer har ikke spesifikke, kulturelle kjennetrekk og uttrykksformer. Bjørklund mener at den konstruerte samen, er den som tar utgangspunkt i bestemmelsene i sameloven om hvem som kan melde seg inn i Sametingets valgmanntall, når vedkommende identifiserer seg selv som same. Disse bestemmelsene er politisk, konstruerte bestemmelser. De kan derfor betegnes som politisk, konstruerte samer.

Men hva er de markørene som forteller hvilken etnisitet et menneske tilhører. Jo, det er spesifikke, kulturelle trekk som vedkommende innehar eller utviser i sin gjøren og laden. Etnisk tilhørighet er ikke knyttet til genetiske trekk eller avstamning, men til kulturelle trekk.

Den tankegangen som går ut på at det er nok å være av samisk avstamning for å kunne oppfatte eller identifisere seg som same, må da være en form for rasetenking? De som har tenkt i avstamningsbaner i tilknytning til etnisk tilhørighet, har nok ikke reflektert over hva avstamningstenkning egentlig dreier seg om og hva det medfører.

En betydelig del av norsk samepolitikk bygger på avstamning og baserer seg derfor på en form for rasetenkning som faktisk også er lovfestet. Når Sametinget og norske myndigheter forfekter det synet at personer, som ikke på noen måte skiller seg kulturelt ut fra den øvrige befolkningen i Norge, skal gis politiske særrettigheter og andre særrettigheter på grunn av deres samiske avstamning, så kan jeg ikke skjønne annet enn at dette representerer en form for rasetenking.

Til slutt: Er Helga Pedersen å anse som en konstruert same eller en essensiell same etter Bjørklunds definisjon?