Historien gjentar seg

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Viser til Avisa Nordland 30. mars og oppslag om:

1) «Statens vegvesen (SVV) styrker fergetilbudet over Vestfjorden denne sommeren»

2) «Frykter fergekaos Skutvik, Svolvær og Skrova i sommer».

Det opplyses at: «Trafikken på sambandet Bodø–Moskenes har økt betydelig de seneste årene og SVV setter derfor inn et ekstra fartøy på strekningen. For sambandet Skutvik, Skrova, Svolvær benyttes de fergene, ifølge fergeforvaltningen i SVV, som til enhver tid er tilgjengelige. Her peker SVV på prioritet for riksveisambandet Bognes–Lødingen».

Les saken her:

Hva er så sammenhengen mellom sambandet Bodø–Moskenes og Skutvik–Svolvær?

MIMIR AS–rådgivere for reiselivet, leverte i 2006 utredningen: «Den veibaserte turismens bevegelsesmønster i nordre Nordland og Sør-Troms», utført for Statens vegvesen Region Nord. Rapporten belyste bevegelsesmønsteret, som del i en større analyse av framtidige reisemønster og trafikkutvikling i regionen som konsekvens av LOFAST.

Betraktning knyttet til Bodø–Moskenes (2006)

«Ca en fjerdedel av turisttrafikken til og fra Lofoten benytter denne ferga årlig. Sett i et rundreiseperspektiv og som turistveistrekning blir dette et nøkkelsamband når Lofast åpner. Ser man på dagens inn- og utreisestruktur og forutsetter at alle rundreiseturistene vil komme den ene veien via LOFAST, vil tilnærmet alle disse ha et ønske om å reise ut «i andre enden». Dette tilsier en kapasitet på dette sambandet opp mot det dobbelte av dagens kapasitet i sesongen».

Betraktning knyttet til Skutvik–Svolvær (2006)

«Den turistrelaterte trafikken utgjør 75 % av totalt trafikkgrunnlag og 25 % av bil- og bussturismen i Lofoten har ankomstene/avreisene sine via denne strekningen. Når Lofast er etablert, vil Bognes–Lødingen være et alternativ til Skutvikferga også for de turistene som skal sørover fra Lofoten og som ikke velger Moskenesferga.

Ser en dette i et rundreiseperspektiv, og i forhold til rundreiseturistenes preferanser ift. å reise på nye veier, blir bildet noe annerledes!

For å tilfredsstille ønskene om å kunne reise alternative veier, blir den samlede fergekapasiteten på begge sambandene (Skutvik og Moskenes) viktig å se i en sammenheng. Mao: dersom en ikke øker kapasiteten Bodø–Moskenes som følge av Lofast, blir Skutvik–Svolvær viktig for å unngå at Lofoten blir en «blindtarm» rundreiseturistene».

Samferdselskomiteen uthever i budsjettet for 2008 at: «Flertallet er kjent med at Nordland fylkeskommune ser behovene for å styrke ressursinnsatsen på Melbu-Fiskebøl og Lødingen-Bognes, men at dette må veies opp mot ønsket om å opprettholde Svolvær-Skutvik. Flertallet ønsker derfor at det videreføres et driftsopplegg for Svolvær-Skutvik i 2008 som samordnes med tilbudet mellom Svolvær og Skrova. Opplegget skal evalueres».

Transportøkonomisk institutt rapport 994 fra 2008: «Lofast–virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen»

Satsinger med referanse til Hamarøy.

«Åpningen av LOFAST medførte en kraftig reduksjon i fergetilbudet mellom Svolvær og Skutvik. Den reduserte fergeforbindelsen Svolvær-Skutvik har vanskeliggjort atkomsten  sørfra. Det reduserte tilbudet på Skutvikferga har bidratt til at flere operatører har valgt ikke å komme til Lofoten sommeren 2008. Fergesambandet Svolvær-Skutvik er den store taperen. Trafikkgrunnlaget for sambandet svekkes med LOFAST og turistnæringen i Hamarøy er taperen. Fisketransporter til/fra Skrova har også blitt vanskeligere etter nedskjæringer på Skutvikferga.

Universitetet i Nordland, Handelshøyskolen i Bodø (HBB)–Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS leverte i 2014: «Erfaringer etter 6-års drift av LOFAST»

«Da Lofast ble realisert ble det foretatt en betydelig reduksjon i kapasiteten på fergestrekningen Skutvik–Svolvær målt i antall turer og fergestørrelse. De næringsmessige og utilsiktede virkningene er knyttet til de endringer som realiseringen av LOFAST medførte, men kanskje i enda større grad til den måten forutsetningene for realiseringen har blitt kommunisert til næringslivet og praktisert gjennom den offentlig styrte dimensjoneringen av kapasitet på fergesambandet Skutvik–Svolvær.

Nedbygging av dette sambandet har vært en flaskehals for turismen på sørsiden av Vestfjorden. For Hamarøy har LOFAST medført større gjennomgangstrafikk uten at det har bidratt til lengre oppholdstid eller langsiktig vekst i forbindelse med etableringen av Hamsunsenteret i 2009. Snarere kan det se ut til at endringen i trafikkmønstret har bidratt til å redusere effekten av turisttrafikken til denne regionen. En kapasitetsreduksjon på fergesambandet Svolvær–Skutvik har kanalisert en betydelig turiststrøm mot fergesambandet Bodø–Moskenes.

Redusert fergetilbud kan bidra negativt for muligheten til å ha utviklet attraktive reiseruter og destinasjoner. Kortere kjøreavstand og redusert transporttid er svært relevante mål for næringstransport og arbeidsrelaterte reiser, men i betydelig mindre grad relevant for opplevelsesbasert reiseliv, der selve reisen inngår som en viktig del av opplevelsesverdien. Betydningen og verdsettingen av dette er i liten grad hensyntatt i konsekvensutredningene og blir heller ikke inkludert i beregningen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet».

Samferdselskomiteen poengterer at driftsopplegget for Svolvær-Skutvik skal evalueres. Transportøkonomisk institutt beskriver entydige negative fordelingsvirkninger for Hamarøy spesielt. Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, bekrefter konsekvensene for Hamarøy.

Så erfarer vi fra 2015 og fram til i dag at turister, til tross for mangel på helhetlige ferge-tilbud, fremdeles ønsker å benytte fergen Skutvik–Skrova–Svolvær. Samtidig er det forkastelig at potensialet som ligger i denne turiststrømmen ikke utvikles. Et tilrettelagt reiseliv for utkantkommunen Hamarøy kan nettopp være avgjørende for vekst og samfunnsbygging.

Som oppslagene i AN påpeker, situasjonen i forkant av årets sommersesong kan medføre store utfordringer for turistframkommeligheten til/fra Lofoten via Skutvik, for næringsdrivende på Skrova og for tilgangen til regionsenter Svolvær. Kapasiteten Bodø–Moskenes økes tilsynelatende på bekostning av Skutvik–Svolvær der også Skrova-samfunnet nedprioriteres. Denne handlingen sementerer ytterligere de nedskjæringer som er gjort i Skutvik–Svolvær sambandet og kan oppfattes som et nytt grep for også å sentralisere reiselivet til regionhovedstaden! Hvor er de regionale og sentrale grep?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken