Forvirring om begrepet urfolk

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSlik begynte det: I 1957 vedtok ILO en konvensjon med hovedtittel «Indigenous and Tribal Populations Convention nr. 107». Undertittelen til denne konvensjonen er «Convention concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries».

Den offisielle, norske oversettelsen av undertittelen er: «Konvensjon nr. 107 om vern og integrering av innfødte og andre befolkningsgrupper som helt eller delvis lever under stammeforhold i uavhengige land».  Som en kan se, går de klart fram av undertittelen at konvensjonen er ment å ivareta interessene til avsondrete, ikke-integrerte, innfødte stammepopulasjoner.

I 1989 vedtok ILO «C169-Indigenous and Tribal Peoples Convention». Det er nedfelt i denne konvensjonen at den er en delvis revisjon av førstnevnte konvensjon. Det står ingenting i C169 om at denne konvensjonen er innrettet mot andre typer befolkningsgrupper enn dem i ILO-konvensjon nr. 107.

I 2007 vedtok FN «The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples». (FN-erklæringen om rettigheter til innfødte folk.) I denne erklæringen er ordet «tribal»(stamme) utelatt. Det finnes ikke noen informasjon i denne erklæringen om hva som er de særskilte, kulturelle og historiske kjennetegnene til disse «indigenous peoples», som erklæringen er ment å ivareta interessene til.

Glidningen bort fra den opprinnelige avgrensningen i ILO-konvensjon nr. 107,om hvem konvensjonen er ment å gjelde for, har ført til at det internasjonalt nå er full forvirring om hvem som er for «indigenous peoples» å regne. Nå blir alt fra alle de som bor innenfor et bestemt geografisk område, for eksempel et reservat, til de som har en viss prosentandel med «indigenous»-blod i et ikke-definert geografisk område, ansett/definert som «indigenous peoples».

I Norge er denne forvirringen ennå større. Dette fordi at ordet «indigenous» er på norsk blitt oversatt til urfolk i den uoffisielle og reviderte utgaven av C169 som blant annet Regjeringen holder seg med og forholder seg til. Derfor blir nå den engelske formuleringen «indigenous peoples» konsekvent oversatt til urfolk i alle offentlige dokumenter i Norge. Myndighetene oversetter dermed ordet indigenous til forstavelsen ur- . Dette er i klar motsetning til for eksempel i Danmark hvor en har oversatt indigenous i C169 til innfødt, i Tyskland til eingeborene, i Nederland til inheemse og i Spania til indigeni.

Den særnorske oversettelsen har ført til at mange myndighetspersoner og store deler av befolkningen i Norge, på grunn av forstavelsen ur-, tror at samene blir omtalt som et urfolk fordi at de var de første som bosatte i deler av Norge.

Et eksempel på hvor utbredt denne oppfatningen er, finner en for eksempel i læreboka «Gaia 5, Samfunnsfag for barnetrinnet, Gyldendal Undervisning». Der kan en lese at «Vi regner samene som et urfolk. Det betyr at det var de som bosatte seg nord i landet vårt først».

Helt fram til i fjor høst kunne en lese på Regjeringens hjemmeside at: «Typiske kjennetegn for urfolk er at……de er den av folkegruppene som bebodde området først.» Men det finnes imidlertid ingen historiske bevis for at samene bosatte seg først i noen del av Norge.

Nå heter det på Regjeringen hjemmeside at samene er et urfolk fordi at de «nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt». Da grensene til Norge ble fastlagt, bodde det beviselig også nordmenn og kvener/finskættede i landet.

I samisk språkutvalg, «NOU 2016: 18 – Hjertespråket», heter det om urfolk at «Med urfolk mener utvalget folk med særegne språk og særegen kultur som har hatt territoriell tilknytning til området før dagens stat ble etablert med dagens grenser

Storparten at de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall har norsk som sitt hovedspråk. Disse skiller seg heller ikke kulturelt ifra den øvrige befolkningen i Norge. De kan derfor ikke regnes som «urfolk» eller «indigenous peoples» om en holder seg til samisk språkutvalgs definisjon av «urfolk»..

Når politikere og andre betegner samene som et urfolk er det derfor berettiget å spørre dem om hvorfor de mener det og hva det bygger på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags