Nedenforstående tekst er innholdet i det høringsinnlegget som jeg hadde i den åpne høringen som kommunal- og forvaltningskomiteen gjennomførte den 25.10.18 angående Regjeringens forslag til endringer av sameloven:

Forslaget om endring av sameloven blir begrunnet med henvisning til at Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr. 169. Ratifikasjonen skjedde for snart 30 år siden. Siden den gangen har det skjedd store samfunnsmessige forandringer i Norge, også for oss som i varierende grad er av samisk avstamming.

Er det ikke på tide at dere sørger for at det nå blir gjort en vurdering av om dem som regnes som samer av myndighetene, fortsatt er berettiget til å bli beskyttet av denne konvensjonen? Eller mener dere at denne beskyttelsen er arvelig og frikoblet fra enhver samfunnsmessig utvikling?

Dersom det her lovforslaget blir vedtatt, vil det blant annet bety at personer som ikke har annet å vise til enn at de er av 1/8 samisk avstamming, vil få tilgang til eksklusive og lukkede kanaler inn til saksbehandlere og beslutningstakere på alle offentlige nivåer i Norge.

Det er ubegripelig for meg at oppegående personer ikke innser hvor absurd dette er.

De aller fleste av dem som er innmeldt i Sametingets valgmanntall har blandede anetavler. Vi som i varierende grad er av samisk avstamming er naturligvis et blandingsfolk. Vi er ikke en del av et urfolk.

Giftermål over språk- og etnisitetsgrensene har foregått i århundrer. Som et eksempel: I SSB sin folketelling i 1876 kom det fram at 65 % av samene som var bosatt i Finnmark var gift med en ikke-same. Det er på tide at myndighetene setter seg tilstrekkelig inn i historien vår før dere eventuelt innfører nye særrettigheter med den begrunnelse at samene er et urfolk.

Så til proposisjonen: Der er det side opp og side ned med omtale av menneskerettigheter mens relevante og viktige deler av menneskerettighetene forties. Det er en alvorlig forsømmelse.

Å innføre forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming er noe av de mest følsomme en stat kan gjøre. Norge har gjennom ratifisering av flere menneskerettighetskonvensjoner, forpliktet seg til å la være å innføre slike ordninger.

«FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering», har en bestemmelse om at det er lov å innføre midlertidig forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming, men bare når det kan påvises at den aktuelle folkegruppen er marginalisert. Det heter også at denne forskjellsbehandlingen skal oppheves når målet med tiltakene er oppnådd.

Dette har myndighetene ikke vært villige til å forholde seg til når det gjelder samepolitikken.

Andre menneskerettighetskonvensjoner som i tillegg – og på kategorisk vis -forbyr varig, statlig forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming er:

«FN- konvensjonen om sivile og politiske rettigheter»,

«FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter»

og «Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ».

Også EU-direktiv nr. 2000/43 forbyr en slik forskjellsbehandling.

Proposisjonen legger ikke fram noen dokumentasjon på at vi som i varierende grad er av samisk avstamming, har behov for en slik lov for å kunne klare oss på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge.

I boka «Den samiske medborgeren» som ble utgitt i 2015, blir det lagt fram en solid dokumentasjon på at samene i Norge verken er marginalisert eller er en politisk svak gruppe. Og som et aktuelt eksempel: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er same.

Disse forskningsresultatene – og mer til – har Regjeringen valgt å overse. Jeg regner med at Stortinget ikke vil gjøre det samme.

Jeg tar det som en selvfølge, at før dere eventuelt går videre, så vil dere undersøke grundig om vi som i varierende grad er av samisk avstamming, har behov for en slik lov for å kunne klare oss på lik linje med den øvrige befolkningen i Norge.

Jeg tar det også som en selvfølge, at dere vil sørge for at det blir foretatt en grundig utredning av om lovforslaget strider imot § 92 og § 98 i Grunnloven vår og mot innholdet i nevnte menneskerettighetskonvensjoner, samt nevnte EU- direktiv.

Dersom dere ikke gjør det, vil dere opptre lettsindig og skjødesløst.

Dersom dette lovforslaget blir vedtatt, vil vi i Etnisk og Demokratisk Likeverd vurdere om vi skal gå til rettssak mot staten for å få avgjort om loven er i strid med Grunnloven vår og nevnte menneskerettighetskonvensjoner, samt nevnte EU direktiv.

En slik sak vil også kunne prøves for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og for EU sitt rettssystem.