Regjeringens motvilje til å benytte offentlig høring før innføring av kontroversielle lover og forordninger, kan tyde på det. I prop. 116L (2017- 2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) framgår det faktisk at konsultasjonsreglene skal gjelde hele landet. Ikke «bare» den delen av Norge som samene mener skal inngå i samelandet Sapmi.

Konsultasjonsreglene er en klar udemokratisk ordning, som bryter med all normal kommunal og fylkeskommunal saksbehandling. I tillegg er ordningen i strid med FN – konvensjoner / erklæringer som forbyr diskriminering på rasistisk grunnlag.

At dette er en del av en nøye redigert plan, kan man lese om i Sametingets planverk der de bærende elementer i Sametingets politikkutvikling har slått fast: «Det vil være en sentral oppgave å innføre forhandlingsplikt mellom samene og norske myndigheter. Forhandlingsplikten må bygges opp til å gjelde alle saker som Sametinget selv finner nødvendig.»

Saken om konsultasjonsplikt nå også for kommuner og fylker, føyer seg inn i rekken av lignende saker hvor Innføring av ILO 169. – helt feilaktig- brukes som begrunnelse for å fortsette med forskjellsbehandling som splitter samer og ikke samer. Og som heller ikke skaper verdier, verken sosialt eller materielt.

Jeg nevner FNs migrasjonspakt som eksempel på resultatet av internasjonale prosesser som har gått under radaren og – som i motsetning til da ILO nr. 169 var politisk tema – heldigvis blir breiet ut i offentligheten. Regjeringen omtaler Pakten som FNs migrasjonsplattform formodentlig for å gi et annet, i dette tilfellet, hyggeligere inntrykk av innhold og innretning enn det som ligger i en internasjonal pakt. ILO nr. 169 ble også solgt inn som ufarlig for norske forhold. Vi ser og opplever det motsatte.

Det er totalt uforståelig at en norsk regjering kan føre en slik politikk og drive en slik form for politikkutvikling. Grunnleggende udemokratisk.

Den foreslåtte konsultasjonsordningen innebærer som nevnt, at konsultasjonsreglene skal gjelde hele landet. Det blir spennende å se hva politikere og velgere i Bærum og Bergen vil si når henholdsvis Bærum Sameforening/SNR og Sameforening/SNR Bergen krever konsultasjoner med ett eller annet kommunalt organ om en eller annen sak som rommer «samiske interesser»