De som er våre genetiske forfedre og formødre trenger ikke nødvendigvis å være våre språklige forfedre og formødre.

Hvem var samenes språklige forfedre og formødre og hvor oppholdt de seg?

Først om opprinnelsen til ordet same:

Ordene Sabmi – Suomi, ligner svært mye på hverandre. Finsk etymologisk ordbok er entydig på at suomi og sami, suome og sabme, har samme opprinnelse og betydde det samme. Ordboka er også entydig på at dette er et landområde i de indre delene av Sørøst-Finland. Den gamle teorien er at bak ligger det finske ordet suomaa, av suo=våtmark og maa=land, altså myrlandet.

Allerede i Johannes Schefferus sitt verk «Lapponia» som ble utgitt i 1673 utpekes dette området. Der skrives det også at suomi og sabme er samme ord.(s. 43.)

Den finske språkforskeren, professor Ante Aikio, har også skrevet om dette. I avhandlingen «An essay on substrate studies and the origin of Saami” som ble utgitt I 2004, skriver han blant annet dette. (Den engelske teksten er oversatt av meg): «Lappland er kjent for å ha vært bebodd i over 9000 år. Men historien til samene - eller lappene, som de pleide å bli kalt, - som en egen etnisk gruppe er mye kortere. Det er enighet om at de første bosetterne i Lappland spres via den norske kysten fra Vest-Europa på slutten av siste istiden da innlands -Skandinavia fortsatt var dekket av det tilbaketrekkende isdekket. Disse menneskene var ikke de språklige forfedrene til samene. Det uralske opprinnelige hjem må ha vært plassert langt fra Vest-Europa, et sted i skogssonene av dagens Russland, og brutt opp fra etablerte protospråk dette skjedde vesentlig senere enn på slutten av istiden

Han skriver også at «Språkskiftet fra ukjente "palaeo-Lappland"- språk til samisk ble trolig utført mellom ca. 0-5oo e.Kr. Dateringen er overraskende sent, men de språklige data gir liten mulighet for å strekke tiden dramatisk bakover i tid. Selv om man tillater stor frihet i dateringen, hvilken som helst dato forut for tidlig jernalder er uaktuell. Det er unødvendig å si det, men dette innebærer en avvisning av alle forslag til samisk etnisk kontinuitet i Lappland siden steinalderen eller bronsealderen.»( s.26)

Og videre… «Det er klart at fase 1 og 2 i utviklingen av samiske språk må ha funnet sted på en relativt sørlig breddegrad fordi ellers ville ikke adopsjonen av baltiske lånord ha vært mulig. Plasseringen av dette opprinnelige, samiske hjemsted,……. må ha ligget et sted i nærheten av Finskebukta, ved innsjøene Ladoga og Onega. Denne grove plassering gir muligheten til kontakt både med germansk via Østersjøen og med baltisk sørøst av Finskebukta. Interessant, virker det som om noen skandinaviske lånord som tilhører fase 3 er tatt opp langs disse breddegrader.» (s.28

Og… «Dermed kan det konkluderes med at det samiske språkets opprinnelse er i et relativt sørlig område i nærheten av Finskebukta. Ved tidlig jernalder oppsto de fonologiske nyvinninger som ledet til protosamisk (ursamisk) som oppsto i dette området og - av ukjente grunner i dag – har språket spredt seg nordover og etterhvert dekket det de det meste av Finland, Karelen og Lappland.»(s.28)

Sommeren 2014 forsvarte Mikko K. Heikkilä sin doktorgradsavhandling «Bidrag til Fennoskandiens språkliga förhistoria i tid og rum» ved universitetet i Helsinki. Heikkilä er lingvistiker (lingvistikk: språkvitenskap) og hans historiske betraktninger, blant annet om samenes historie, har dette faglige utgangspunktet.

Han oppsummerer sin forskning blant annet med at «I områdena av det nuvarande södra Finland och ryska Karelen har samernas språkliga förfäder bott….», og at …«I ljuset av dagens vetenskapliga kunskaper är samiskan inte något riktigt Nordkalottens ursprungsspråk i ordets sanna bemärkelse, för Nordkalotten har tidigare bebotts av andra, utdöda folkslag och samernas språkliga förfäder var ingalunda de första människorna där.»(s.136).

Begge språkforskerne – Heikkilä og Aikio - konkluderer med at samenes språklige forfedre ikke bodde på Nordkalotten, men i områdene rundt Onega-Ladoga i Nord-Vest Russland og i Sør-Finland. (Begge avhandlingene er lagt ut på nettet.)

Dette innebærer at heller ikke ut ifra et språkvitenskapelig ståsted, konkluderer en med at samene er Nordkalottens urbefolkning eller urfolk.