Hva med Skjerstadfjordens framtid?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevEtter å ha lest behandlingen og vedtak av sak 97/18 er jeg nødt til å kommentere kommunestyret og hva saksbehandler(e) har gjort i denne saken.

Jeg er født og oppvokst i Øksengård og er nabo til oppdrettsanlegget her og vil gi noen betraktninger av hva som har skjedd i fjorden i løpet av de snart 67 årene jeg har levd her. Her var det en fjord fri for oppdrett og hvor det var mange som levde av fjordfiske som skapte arbeidsplasser både på havet og på land, og det var et yrende liv av ærfugl og ender som etter hvert er nesten helt borte. Vi hadde også mange gode år i Saltdalselva med store forekomster av laks og sjøørret.

Etter hvert ble det gitt tillatelse til et forsøk på oppdrett i fjorden og dette har fått lov til å vokse seg stort. Etter hvert er det blitt færre fiskere og fiskehandlerne forsvant, årsaken er flere, dette skyldes dårlig fiske og årsaken til det kan ingen så langt gi svar på. Det ble da som nå hevdet at kvaliteten på fisken som oppholdt seg rundt mærene ikke var god og at noen arter ble redusert eller blitt borte eksempelvis silda. I Saltdalselva er det også blitt dårligere for hvert år som har gått. Dette sier da meg at de ansvarlige myndigheter burde komme på banen for å undersøke hva årsaken til dette er.

Jeg er forundret over arealbruken i vår felles blå utmark, og det ser ut fra kartene som er vedlagt denne saken at hele Øksengård grend skal bli innestengt av areal som skal brukes til oppdrett. Dette kan jeg som nabo ikke akseptere og jeg kan heller ikke forstå at eierne av anlegget og ikke minst de folkevalgte samt saksbehandler ikke har tatt hensyn til at det bor andre enn eiere av anlegget her, derimot er det tatt hensyn til eventuelt hyttebygging lengre nord langs fjorden.

Bare så det er sagt jeg er ikke imot oppdrett, men i den form som det drives i dag er dette forkastelig. I en slik terskelfjord som Skjerstadfjorden burde det aldri ha vært oppdrett og det er også uttalt fra en av de største innen oppdrett (ref. Jakt og fiske for noen år tilbake) også Riber Moen utvalget.

Sett fra et turistperspektiv synes jeg det er merkelig at ikke flere av bygdas befolkning og spesielt kommunestyret ikke engasjerer seg mer i det som er i ferd med å skje med vår felles blå utmark, og de som lever av turister som blant annet ønsker at laksen i Saltdalselva skal få de beste vilkår for å overleve. Jeg skulle tro at en fjord full av oppdrettsanlegg ikke er en turistmagnet. Jeg vil også si at oppdretterne ikke i første rekke bør kritiseres, men de myndigheter som gir oppdretterne lov å drive i den form som det gjøres i dag.

Da vi bygget eget hus her før det ble startet med oppdrett var det med tanke på at jeg skulle fiske i denne fjorden og ha det som en hobby, men denne muligheten er betraktelig redusert nå. Det arealet utenfor Øksengård er spesielt godt egnet til fiske av kveite pga at det her er lys fin sandbunn der kveita trekker inn på vår og tidlig sommer. Samtidig finnes det masse sjøørret som ofte står langs land og vaker vår og sommeren gjennom. Kveite-fiske med line vil da være et problem og dypvanns-dorging vil være uaktuelt hvis ankere og fortøyning blir satt ut i området.

Det som er nevnt i sakspapirene om 0-utslipp til fjorden må jo bety at det skal drives slik at det opprettholdes en økologisk balanse i fjorden slik at ingen arter forsvinner. 0-utslipp er også et EU-direktiv som trer i kraft snart og det betyr at det ikke skal være utslipp til hverken fersk eller saltvann. Forøvrig ble det gjort en heroisk innsats fra regjering når dette direktivet kom slik at oppdrettsnæringen skulle holdes utenom og med argumentasjon som står til strykkarakter. Hvordan skal næringen nå dette målet hvis vi ikke starter nå?

Som alle vet men noen ikke vil innrømme så har fjorden et stort forurensningsproblem ved disse anleggene som ligger i fjorden og gjødsler fjorden med ekskrementer fra fisk og forspill samt andre stoffer som brukes til avlusing og rensing/ behandling av nøter. Alt dette legger seg på bunnen, jo dyper vann desto større område vil avleiringen dekke pga strømningene i fjorden. Denne avleiringen vil etterhvert kvele samt fortrenge det livet som er der og det vil etterhvert bli avgassing slik det gjør fra enhver gjødseldunge. Det vil så bli et problem for fisken i mærene som ikke kan rømme fra området og dermed må mærene flyttes og området må legges brakk for en tid.

Støy er også en konsekvens av at det drives oppdrett, normalt er det båter som mange ganger daglig trafikkerer til og fra anleggene. Det er også ved jevne mellomrom større aktivitet eksempelvis når det drives med rensing av nøter, sortering av fisk, avlusing av fisk, flytting av fortøyninger og mærer. Disse aktivitetene blir utført av andre større båter og disse pågår natt og dag, aktivitetene går da over lengre perioder uten stans.

Hvis det som er foreslått av areal-utvidelse utenfor Øksengård blir reelt vil det medføre at vi etterhvert får dette problemet lengre inn på livet og mer intenst. Vi som har eiendom ned til havet og som blir naboer til oppdrettsanlegget synes det er merkelig at vi ikke får varsel/nabovarsel når slike store endringer blir planlagt.

Hva ligger i begrepene fortøyningsareal og ankringsområde? Etter å ha undersøkte dette kommer det frem at det er å gi mulighet til at mærene i fremtiden skal kunne flytte fritt innenfor dette området ved behov. Som en påminnelse så var det for en tid tilbake opprettet reservelokaliteter, hvor ble det av disse eller er disse også allerede i bruk?

Konsekvenser ved at vi har oppdrett like ved eiendommen og i fremtiden enda nærmere inn på livet vil være at eiendommene i Øksengård vil få redusert verdi. Det vil jo også begrense aktiviteter som fiske, vannsport og all annen aktivitet knyttet til sjøen.

Forurensningsmessig bør jo Saltdal kommune konsekvent si nei til all utvidelse av oppdrett uten at disse plasseres på land eller i helt lukkede anlegg pga rømming og kontroll av utslipp til omgivelsene. Dette vil da også medføre mindre arealbehov, ingen utslipp, færre flyttinger av fortøyning og dermed mindre støy for naboene til anleggene.

For våre etterkommere av disse eiendommene vil dette få følger, de vil sannsynligvis ikke være interessert i å bosette seg i et område hvor det drives oppdrett rett utenfor stuedøra, og at eiendommene ikke blir salgbar og dermed bli et problem, det som i utgangspunktet burde vært en verdi. Det kan også nevnes at veien fra Øksengård og til Rognan er i dårlig forfatning pga alle tunge kjøretøy som frakter for til oppdrettsanlegget i Øksengård.

Det jeg her har påpekt har over lengre tid redusert min livskvalitet, og jeg er skuffet over at Saltdal kommune som over lengere tid kun har løpt oppdrettsnæringa sitt ærend og ikke har tenkt tanken at de som bor og har bodd her før næringa etablerte seg her må lide.

Mange ganger i de siste årene har vi snakket om å flytte fra grenda Øksengård, hvis fortsettelsen blir at oppdrettsnæringa får det som de vil. Jeg anmoder derfor på det sterkeste om at kommunen må avslå forslag om utvidelsene av arealene i sjøen utenfor Øksengård, og at eksisterende anlegg/areal får bestå mot at det oppnås 0-utslipp innen rimelig tid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags