Årets siste kommunestyre i Saltdal er historie

Portrett Wenche Skarheim

Portrett Wenche Skarheim Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi har gjennomført en valgkamp der politikere både frir til velgere og kommer med lovnader.
Saltdal Arbeiderparti sine endringer i budsjett og økonomiplan 2020 -2023 tok utgangspunkt i vårt program og det vi gikk til valg på. Dette er i så måte en kontrakt med våre velgere som vi skal gjøre vårt til for å innfri denne perioden. Vårt budsjettforslag var nøkternt, men allikevel klarte vi å finne midler til nye tiltak og avsetning på fond.
Vi lovet i valgkampen at eiendomsskatten ikke skulle økes, men heller reduseres og det har vi holdt. Selv om skattegrunnlaget er endret foreslo Arbeiderpartiet å beholde 3 promille – som betyr en reduksjon i inntekt til kommunen, men en eiendomskattereduksjon for Saltdals innbyggere – dette fikk flertall.
Saltdal Arbeiderparti vil ha en offentlig fellesskole der alle barn opplever mestring, trivsel og har muligheter til tilpasset opplæring uavhengig av evner. I valgkampen var vi klar på å beholde nåværende skolestruktur og gjøre nødvendige opprustninger, der Rognan barneskole prioriteres. Vi ville investere i forprosjekt og renovering/nybygg av Rognan barneskole, samt mer til ENØK- tiltak i skolene enn formannskapets innstilling, som bl.a. skal brukes til nye vinduer på Rognan ungdomsskole.
Et enkelt måltid på skolen er et viktig tiltak både for det psykososiale miljøet på skolen og ikke minst fordi mette barn har bedre konsentrasjon og lærer bedre. En enkel skolefrokost lovte vi elevene i valgkampen og var viktig for oss å legge inn i budsjett. Til tross for at det var flere parti som lovet dette i valgkampen fikk vi ikke flertall for det.
Vi har fått renovert gulvet i Saltdalshallen og vi har fått bygd en ny flott hall FKSK Arena, som er til glede for både voksne og barn hele året. Ferdsel til hallen har økt og bruken er ikke lenger sesongbetont -det er derfor viktig å tenke på trafikksikkerhet og FKSK har selv signalisert at de trenger å få opparbeidet og asfaltert en parkeringsplass. Vårt forslag om å opparbeide og asfaltere parkeringsplass fikk vi ikke flertall for.
Saltdal Arbeiderpartiet har hele tiden signalisert at vi ikke ønsker ei stor utbygging av Slipen Scene til kulturhus. Men vi er nødt å ta standpunkt til omregulering av Slipen til kulturformål – vi kan ikke drive på dispensasjon. Huset er nå mye brukt, nesten hele døgnet og alle dager, av sang og musikkmiljøet i Saltdal, i tillegg til utleie for sosiale aktiviteter. Av respekt for alle brukere må vi ta et standpunkt til videre utvikling av huset. Arbeiderpartiet har hele tiden vært klar på at huset skal settes i stand slik at det blir tett og varmt. Rådmannen hadde i sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 gjort jobben som Høyre, Saltdalslista og FRP ba om i budsjett for 2018, der de hadde lagt inn midler til investering på 100 millioner til ei utbygging av kulturhus – det er derfor rart at FRP og Saltdalslista nå er overrasket og kritiserer rådmann for fremlagt budsjettforslag – rådmann har gjort den jobben han ble bedt om av flertallet i forrige periode.
Det er satt i gang et arbeid for flere omsorgsboliger i kommunen, og vi må bygge flere omsorgsboliger både på Rognan og ikke minst på Vensmoen. Dette har også rådmannen prioritert i sitt budsjettforslag. Vi forutsatte at videre arbeid er et samarbeid mellom Saltdal kommune og Boligstiftelsen. Vi ville også prioritere Helsehus/Helsesenter med utbygging/restaurering i investeringsbudsjettet. Sykehjemmet har behov for hovedrengjøring – dette er vi tatt til etterretning i vårt forslag og skulle sikre fremover. Men flertallet sikret bare dette tiltaket i 2020.
Arbeidsplasser og næringsutvikling er viktig for Saltdal. Skal vi få nye arbeidsplasser til Saltdal trenger vi regulerte næringsarealer – vi prioriterte dette i vårt budsjettforslag med tilrettelegging for næringsareal, men heller ikke her fikk vi flertall.
Vi må tenke klimarisiko i alt vi gjør. Det å skifte ut til LED-lys i gatelys er et skritt i riktig retning – og Saltdal Arbeiderparti ønsket å bruke mer penger på dette enn innstillingen fra formannskapet. Dette var det ingen av de andre partiene som ønsket å prioritere.
Å utarbeidet en lokal klima- og energiplan med klimabudsjett er viktig fordi Saltdal også må ta sitt ansvar i forhold til klimautslipp. Vi trenger å få en oversikt over hvor vi kan redusere utslipp av klimagasser. Et annet klimatiltak er sertifisering Miljøfyrtårn og lage en plan for effektiv kildesortering og fjerne bruk av mest mulig engangsplast i kommunen.
I budsjettforslaget vårt ville vi prioritere oppvekstmiljøet, bedre skolesituasjonen, kultur, frivillige lag og foreninger og eldre. Samt tenke klimarisiko og bærekraft.
Selv om vi ikke fikk gjennomslag for vårt budsjettforslag kommer vi utrettelig til å fremme vår politikk i både formannskap og kommunestyret fremover.
På tampen av dette året vi jeg rette en takk til alle dere som hver dag står på for at innbyggerne i Saltdal skal få gode tjenester og ikke minst alle de frivillige, som hver dag hele året, skaper gode arenaer for både store og små. Saltdal har ikke vært det samme uten dere. Takk for samarbeidet til Saltdals administrasjon og politikerkollegaer.
Ønsker dere alle en riktig god og fredfull jul – Med de beste ønsker for det nye året.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags