Debatten går nå het om det nye hotellet på Rønvikfjellet. Men debatten bør handle om hele området ikke bare hotelltomta. Rønvikfjellet avgrenses av Indre Rønvik, Bratten og Skivika. Til sammen er dette langt over 1000 mål. Arealet som skal benyttes til hotellet er på 13 mål. I tillegg har Miljødirektoratet kjøpt 15 mål for å sikre allmennhetens tilgang.

Reguleringsmessing er nå Hyttebakken og atkomsten til Keiservarden tatt med i hotellplanene. Inkludert dette er utgangspunktet for planarbeidet satt til 105 mål. Altså rundt 10 % av området. 

Hele området er et mye brukt friluftsområde. Det er atkomster fra alle bydelene rundt. En rekke gamle og godt brukte stier fra Skivika, Indre Rønvik og Vollen dokumenterer det. I dag er veien opp fra Vollen forbi Nedre Vollvannet populært selv om den er i elendig forfatning. For når du kommer opp på platået som kalles Rønvikfjellet har du en enestående utsikt til Lofoten, Landego og sørover mot Helgelandskysten. Denne utsikten nyter du i fulle drag når du går fra Turisthytta mot Pollfjellet forbi Linken.

Sikring av allemannsretten og Rønvikfjellet som rekreasjonsområde skal bevares. Dette sier kommune selv i brev til utbygger. Men hvordan dette skal skje er lite omtalt. Området som reguleres ligger innenfor kommunens vedtatte markagrense, som senest ble dette vedtatt i kommuneplanens nye arealdel 14. juni i år. Midt i dette sikrede friluftsområdet ligger altså 13 mål som er regulert til næring. Det å tro at man kan bygge et hotell med 260 rom og ca. 520 gjester uten at dette berører området rundt er jo mildt sagt naivt. I tillegg er det jo lagt opp til at byens befolkning skal benytte området. 

Et ensidig fokus på utformingen av hotellet, og spørsmålet kafé eller ikke kafé kan bli en arealmessig katastrofe. En hotellutbygging av denne dimensjonen vil uten tvil privatisere området. Rønvikfjellet mellom turisthytta og Linken er allerede i dag nedslitt. Vi er nå så mange bodøværinger at vi ikke kan forvente «uberørt» natur like inntil boligområdene. Det er slik at området vil trenge tilrettelegging for å unngå å bli ytterligere nedslitt.

Landskapet og trafikkbildet med dette prosjektet blir forandret. Kommunen har fått laget en rapport som ligger ute på deres egne hjemmesider, og ses der. Forslaget til ny vei, kalt alt. 1, vil gi et stort landskapsmessig inngrep som vil vises flere kilometer unna. Planen som foreligger forutsetter skjæringer på mellom 15 og 20 m og store fyllinger på nedsiden av veien. De store inngrepene skyldes jo at trafikkmønsteret skal endres. Det dimensjoneres for buss etter AB Invests ønske. Dette er jo naturlig pga. at hoteller i hovedsak har transport av gjester via buss.

Også fortau legges inn i de nye planene. Dette kan jo være positivt for dem som ønsker å gå og sykle opp og ned bakken. Men samtidig vil alt 1 gjøre bakken 1,6 km lang i stedet for ca. 1,2 km som i dag. De fleste vil bruke traseen som i dag går i Breilia, altså fra svingen i fjellveien og opp forbi Nedre Vollvannet.

Smart Bodø kan være en del av løsningen. Kommunen har selv utarbeidet et alt 0+. Altså en oppgradering av dagens vei. Denne vil også ha plass til buss og fortau. Den vil selvfølgelig ikke få en standard i henhold til dagens krav, men vil i hvert fall ha en betydelig mindre landskapsinngrep. Naturvernforbundet foreslår derfor at Alt 0+ videreutvikles og at prosjektet blir pilotprosjekt for Smart Bodø.

Vi mener nemlig at transporten delvis kan bli løst med Bodøs første rute for førerløse busser. Fordelene med dette er mange. Vi får minsket trafikken i området, prosjektet blir mer miljøvennlig og dette kan være med å styrke Bodø som by og hotellprosjektet på Rønvikfjellet.

Naturvernforbundet i Salten oppfordrer derfor kommunes politikere til å tenke seg om. Det er ikke klokt å vedta en utbygging av hotell innenfor markagrensen og tro at dette ikke påvirker naturen rundt. At området fortsatt skal være attraktivt for allmennheten krever mer enn en detaljregulering av tomta og veien.

Derfor mener vi at hele fjellet må tas med i konsekvensutredningen og at det lages en plan for hele Rønvikfjellet. Vi ber om at de vedtatte arealplanene som sikrer natur og friluftsverdier skal følges i praktisk politikk.