REGIONREFORMEN SKAL IKKE STOPPES

Av
DEL

LeserbrevMens våre nabofylker i nord og sør er involvert i sammenslåinger, er Nordland fritatt. Men vi er ikke utmeldt av regionreformen Vi sitter og venter på arbeidsplassene som skal kommet, utplasseing av oppgaver og makt.

Alt går ikke smerterfitt for seg i landet, etter vedtakene om regionreform og sammenslåinger i juni 2017 har stor politisk uenighet kommet fram.

Hvorfor kom denne saken så bardus på?

Saken er at det gjorde den IKKE!

I 1998 satte kommunalminister Odd Roger Enoksen (SP) ned et Oppgavefordelingsutvalg for å se hvilke oppgaver som kunne flyttes fra staten og til folkevalgte organ lokalt. i 2000 kom NOU 22 "Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune.

Regjeringen Bondevik satte deretter etter forslag fra Inge Ryan (SV) i 2002 ned en Distriktskommisjon for å snu den sterke statlige sentraliseringa. KS utarbeidet en solid utredning i 2004 de kalte «Sterke regioner», og har vært enstemmig på flytting av statlig makt til folkevalgt nivå. Og det kom en NOU i 2004, nr 19: Livskraftige distrikter og regioner.

SP støttet dette videre da de kom inn i den rød-grønne regjeringen i 2005. Ola Borten Mo mente at det holdt med 7 regioner i Norge dersom man virkelig skulle flytte statlig makt til store og kompetente nok regioner. Kommunalminister Haga (SP) gikk inn for 9.

I februar 2014 la stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande fram et representantforslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen.

Stortinget behandlet dette og vedtok – enstemmig (!):

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Dette kan gjøres med utgangspunkt i en sammenstilling fra tidligere utredninger. Stortinget imøteser en melding til Stortinget om dette våren 2016.»

Regjeringen fulgte opp med St.meld 22 (2015/16) Nye folkevalgte regioner – roller, struktur og ansvar.

Stortinget behandlet stortingsmeldingen 8.juni 2016 og vedtok også:

«regjeringen må sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere nye oppgaver til regionene når den nye regionstrukturen er fastlagt, og senest våren 2017″.

Har du mistet pusten nå?

Legg merke til utviklingen som startet for 20 år siden.

Og fram til 2016 gikk det for seg i fred og fordragelighet.

Alle mente at noe måtte gjøres - det hadde de ment i mange år.

Det er nå veien deler seg.

Regjeringspartier og støttepartier mener dette er overordnede saker som stortinget må bestemme. Det gjelder tross alt hele landet.

I opposisjonen er holdningen at dersom noen fylker ikke vil, skal de ikke "tvinges"

Her har opposisjonen altså uten noen forankring i lov gitt noen vetorett i viktige nasjonale saker. Og det er ikke første gangen heller!

Dermed støtter Arbeiderpartiet og Senterpartiet og resten av opposisjonen Finnmark i at de ikke behøver å følge stortingsvedtak om sammenslåinger.

En viktig nasjonal utfordring skal altså ifølge noen settes på vent fordi noen ikke vil være med!

Media har i liten grad drøftet det prinsippet som brukes her, bortsett fra avisa Nordlys som har uttalt seg. Imens er motstanden mot "tvangs-sammenslåing" stadig tema i debatter.

Men bør man ikke stille spørsmål med hvilket lederskap det er å kastrere stortinget? Eller tør man ikke ta opp den tanken?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags