Regjeringen vil la EU få råderett over vannkrafta som har gjort Norge til industrinasjon og velferdsstat. Avisa Nordland omtaler debatten i lederen onsdag 24. januar og ser fram til en konstruktiv og opplyst debatt. Siden Nei til Eu og jeg er nevnt i lederen ønsker jeg å delta: For mer enn hundre år siden sørget framsynte politikere for at vannkrafta ble sikret som hele det norske folkets eiendom. Skal dagens norske politikere gå inn i historien som de som forspilte arvesølvet vårt?

Det vil skje dersom Stortingsflertallet går med på å la EUs energibyrå ACER få makt og myndighet til å overstyre norsk kraftpolitikk.

Energi og energiflyt blir omtalt som EUs femte «frihet» ved siden av den frie flyten av varer, kapital, arbeidskraft og tjenester. Stadig videre fullmakter til energibyrået ACER er et hovedmiddel for å virkeliggjøre målet om en full energiunion.

«EU vil fortsette å integrere Norge fullt ut i unionens indre energipolitikk», skriver EU-kommisjonen frekt i sin melding om energiunionen (2015).

Grunnloven § 115 åpner for at Stortinget med tre fjerdedels flertall kan overføre myndighet til internasjonale organisasjoner som Norge er tilsluttet.

Norge er med i EØS-pilaren i EFTA, men ikke i EU. Ved å bruke overvåkingsorganet i EØS – ESA – som mellommann, vil regjeringen omgå Grunnloven. ESA mottar vedtak fra ACER og EU som blir kopiert og diktert til den «norske» reguleringsmyndigheten RME.

RME kan ikke ta nasjonale hensyn. Elmarkedsdirektivet fastsetter at reguleringsmyndigheten i det enkelte land skal følge og gjennomføre rettslig bindende vedtak fra ACER eller EU-kommisjonen.

Det er en grov omgåelse av Grunnloven når regjeringen later som om forslaget er «lite inngripende» og ikke en avståelse av suverenitet.