Nordområdestrategi - Konsultasjonsplikt - Sametinget

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevI Regjeringens ”Nordområdestrategi – mellom geopolitikk og samfunnsutvikling” som ble lagt frem i Bodø 22. april, er ”urfolk”, ”urfolksinteresser”, ILO-konven-sjonen 169 og plikt på alle politiske nivå til å konsultere Sametinget, gjengangere. Reisverket til en politisk, byråkratisk parallell samfunnutvikling nordpå med marginalisering av lokaldemokratiet og folkestyret som konsekvens, trer stadig tydeligere frem. (se forøvrig Meld. St. 5. 2015-2016 om ”Sametingets virksomhet 2014”).

"Statlige myndigheter kan også ha en plikt til å konsultere med andre samiske interesser i tillegg til Sametinget. Det gjelder særlig i saker som direkte berører samiske næringer, slik som reindriften. Regjeringen vektlegger å ha en god dialog med Sametinget og andre samiske interesser også i saker hvor det ikke er konsultasjonsplikt". Her legger Regjeringen ut et røykteppe. Hva menes med andre samiske interesser? Hvem er ”andre samiske interesser”? Fastboende samer og/eller samiske motstemmer til Sametinget? Eller stilles med dette majoritetsbefolkningen og ikke-samiske minoriteter som finskættede og kvener, i utsikt ytterligere etnifiseringstiltak i ”de tradisjonelle samiske områder” eller i Sápmi som næringsdepartementet nu foretrekker å omtale området fra Hedmark til russegrensen, som? (Den norske delen av Russisk-Nordisk Sápmi).

"For å sikre urfolksinteressene trenger vi en god og tidlig dialog mellom industrielle næringsaktører, reindriftsinteresser, lokale myndigheter og lokalbefolkningen. De industrielle aktørene har selv et ansvar for at dialogen med samiske interesser blir ivaretatt". Her lukter det forskjellsbehandling på etnisk grunnlag og lovfestet konsultasjonsplikt for kommuner, fylker/regionen(e) og stat samt myndighetspålegg som innebærer kostbart og forsinkende merbyråkrati for næringslivet. Altså mer maktoverføring og penger til Sametinget.

"Mer effektive planprosesser – gjør det enklere for bedriftene" er overskriften på ett kapittel i meldingen. Hvordan Regjeringen har tenkt å oppfylle dette løftet i ”de tradisjonelle samiske områder” tror jeg det blir for vanskelig for kommunal- og mderniseringsministeren å finne en troverdig forklaring på.

Kjære Erna Solberg, vær så vennlig og forklar det norske folk, på forståelig måte, hva urfolk er og hvorfor. Det som ikke er forstått det eksiterer nemlig ikke.

Regjeringen vil ”sikre urfolksinteressene”. Er det oppfølgingen av anbefalingene til samerettsutvalget i NOU 2007:13 ”Den nye sameretten” (bl.a land- og vannrettigheter SYD for Finmark) og/eller er det oppfølging av den nylig frem-forhandlede ”Nordisk samekonvensjon” som skal ”sikre urfolksinteressene”? Her defineres samisk selvbestemmelse i form av selvstyre og ”forhåndsinformert samtykke og ikke samtykke” (på godt norsk: vetorett), som tiltak for å ”sikre urfolksinteressene”.

Det hviler en verdipolitisk dimensjon over samepolitikken som nu dessverre er blitt en politikk for Sametinget, en konfliktgenererende sådan. Alle har fått med seg at Sametingets legitimitet er tynnslitt også hos de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall. (Se også ”Den samiske medborgeren”, 2015, forskere ved UiB og UiO). At bare 14,38% (6-7% ved kysten) av stemmeberettigede i Finnmark (2013) står i samemanntallet, 2,59% og 0,76% i henholdsvis Troms og Nordland, sier det meste også om den demokratiske legitimiteten til myndighetenes sametingspolitikk.

Så, kjære statsminister; skal Norge holde fast på en av bærebjelkene i den demokratiske ide her i landet eller skal vi fravike prinsippet om likeverd og folkestyre , som ditt Norge faktisk vil gjøre, når du gir personer av samisk avstamning permanente, politiske privilegier og særrettigheter? Hvordan tror du sametingspolitikken oppleves av ikke-samiske minoriteter som bl.a kvener og finner og majoritetsbefolkningen i nord?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags