Hvorfor grønnvaske, SV?

Av
DEL

LeserbrevSosialistisk Venstreparti sier ja til konferansehotellet på Rønvikfjellet. Det er en ærlig sak. Men når SV begrunner standpunktet med klimahensyn, trafikksikkerhet, naboenes interesser og hensynet til friluftslivet, er det vanskelig å ta partiet på alvor. På alle disse områdene har det hele tiden vært tungtveiende grunner til å si nei til hotell, noe høringsinnspillene bærer preg av.

For å ta temaene punktvis:

Klima

For å holde den globale oppvarmingen på 1,5 grader må alle nivåer av samfunnet gjøre sitt for å kutte utslipp. På kommunenivå er en bærekraftig areal- og transportplanlegging det kanskje aller viktigste grepet for å kutte utslipp raskt. Personbiltrafikken står for 12 % av klimagassutslippene i Bodø. Når fossilbilene utgjør 92 % av bilparken i Bodø, er det opplagt at økt trafikk betyr økte utslipp.

Hvorfor lytter ikke SV til Naturvernforbundet, som mener at hotellprosjektet er «helt uten klimaambisjoner»? Eller til fylkeskommunen, som sier at «tiltaket kan bidra til å svekke kommunens satsing på klima- og miljøvennlig, kompakt, smart og bærekraftig byutvikling, og undergrave kommunens legitimitet i dette arbeidet»?

Prosjektet er heller ikke i tråd med formannskapets egne føringer fra 2017 om at det skal stilles «høye krav til klimaavtrykk og miljøvennlige løsninger i utformingen av hotellet og tilliggende infrastruktur.» Ingen slike krav er stilt. SVs varslede krav om BREEAM-sertifisering så vi ingenting til da PNM-komiteen behandla saken i forrige uke.

Trafikksikkerhet

Miljøpartiet De Grønne er for å regulere inn en ny og mer trafikksikker veiadkomst til Rønvikfjellet. Reguleringsplanen kan gjennomføres når kommunens økonomiske situasjon og behovet for ny vei tilsier at det er en riktig prioritering.

Derimot er det absurd å snakke om trafikksikkerhet når fjellhotellet vil doble trafikkbelastningen opp Fjellveien i forhold til dagens situasjon. Og det uten å kreve at trafikksikkerheten i Rønvikveien, der trafikken beregnes å øke med inntil 20 %, utbedres før hotellet åpner.

Tiden vil vise om Bodø kommune får gjennomslag for ønsket om rutebuss til Rønvikfjellet. Den avgjørelsen ligger uansett helt og fullt til Nordland fylkeskommune.

Naboenes ønsker

Beboerne i Hyttebakken og Fjellveien har vært samstemte i sin motstand mot hotellet. Motstanden bunner ikke bare i konsekvensene for beboernes nærmiljø, som økt støy eller trafikk, men tar også med seg argumenter knytta til klima, friluftsliv, økonomi og bærekraftig byutvikling. Med utgangspunkt i kommunens egne planer og målsettinger har de argumentert svært godt for hvorfor Bodø kommune bør si nei til et konferansehotell på Rønvikfjellet.

Hvis Bodø SV ønsker seg et levende lokaldemokrati med økt grad av medvirkning, bør de holde seg for god for å skyve naboene foran seg i denne saken.
 

Friluftslivet

Markagrensa og de grønne lungene i byen er uvurderlige bidrag til folkehelse, sosial utjevning og ivaretakelse av naturverdiene. Derfor bør det være et mål for Bodø kommune å legge til rette for at friluftslivet ikke bare blir mest mulig kortreist, men mest mulig ureist, ved at folk får tilgang på friluftsliv og naturopplevelser nærmest mulig der de bor. Hotellplanen bidrar i praksis til det motsatte.

Bodø og Omegn Turistforening skriver i sitt høringsinnspill at hotellet vil «fremstå som et dominerende fremmedelement i landskapet og redusere naturopplevelsen sterkt, både dag og natt». Ingen har påstått at området rundt Turisthytta er urørt natur, men et stort konferansehotell vil åpenbart forringe naturopplevelsen på Rønvikfjellet og føre til at beboere i nærområdet må reise lenger for sine friluftsopplevelser.

På toppen av det hele får tiltakshaver gjennomslag for en kraftig underdekning av parkering som gjør at hotell- og konferansegjester til tider vil okkupere store deler av dagens parkeringsplass.

SV påstår at standpunktet deres er basert på «debatt i offentligheten». Jeg vet ikke hvem SV har lyttet til, men det er ikke fagfolk, naboer eller miljø- og friluftsorganisasjonene. I denne saken går SV og resten av bystyreflertallet på tvers av både faglige råd, overordna planer og mål, et stort antall høringsinnspill og beboere i nærområdet.

Jeg respekterer SVs standpunkt, men stusser over at man nok en gang ser seg tjent med å skryte så uhemma av et vedtak som nedprioriterer hensynet til miljø og bærekraft.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags