Boka «Håløygriket» i trebindsverket «Nordlands historie» er et bestillingsverk fra Nordland fylkeskommune og daværende Universitetet i Nordland (UiN). Boka fremmer flere påstander om nordlendingene og deres forhistorie som ikke er dokumentert.

I boka vektlegges «krigergraven fra Steigen», datert 200 e.Kr. Her hevdes det at «Krigeren var tolka som ein europear, altså ein innvandrar». Påstanden bygger på funn av romerske våpen i graven. I Illerup – Danmarks største arkeologiske prosjekt, hvor 1000 krigere ble drept omtales også deres våpen. De er identisk med de fra Steigen: Sitat. «romerske våpen ble importert over hele Nord–Europa. Den beseirede hær kom fra Norges vestkyst, til og med Hålogaland»(200 e.Kr). Vanlige analyser for å fastslå «krigerens identitet» er DNA og stontiumanalyse av tennene. Krigeren er uten tvil fra Steigen ifølge danske forskere.

Så noen korte kommentarer til påstander som ikke bør stå uimotsagt: Bårsetbåten fra Nord-Troms: Den er bygd i Salten, datert til 800 tallet e.Kr. Bårsetbåten er ikke samisk. Den er bygd i norrøn tradisjon og har likheter med Osebergskipet, bygd i Rogaland.

Haugvikbåten fra Helgeland: Den ble gravd ut i 2007 av NTNU. Båten er lik i konstruksjonsdetaljer med Halsnøybåten fra Hordaland og krigskanoen fra Als i Danmark. Båtbordene dateres til Bronsealderen, 900 år f.Kr. Hvorfor er ikke dette funnet tatt med i boka? Kan det være slik at båten ikke passer inn i UiT samiske historieframstilling? Funnet viser at nordlendingene kan føre sin historie 3000 år tilbake i tid. Påfallende blir det at forfatterne omtaler nordlendingene som «kolonister i et landnåm her nord», eller slik de også uttrykker det – «i samisk land fram til vikingtid–år 1000 e.kr.».

Hålogaland strekker seg fra Helgelandsflæsa i sør til Loppa i nord. Høvdingen Ottar omtales i boka. Han var fra Nord -Troms. Mest sannsynlig fra Helgøy, Spildra eller Loppa med spor etter rike gårdsanlegg. Ottars beretning er faktabasert. Han omtaler sine naboer, svenskene, kvenene som bor ved Cwenhavet (Bottenviken), skridfinner, terfinnerog bjarmer. Ottar nevner ikke samer. Han nevner heller ikke at han fanget 60 hvaler på to dager sammen med samer slik forfatterne antyder.

UiT som premissleverandør for samer som urfolk: Boken handler i påfallende grad om samer. Nordlendingene omtales som innflyttere, kolonister og okkupanter. Ledere for prosjektet var professor Bjørg Evjen, senter for samiske studier Universitetet i Tromsø; professor Bjørnar Olsen, institutt for arkeologi UiT. Det er oppsiktsvekkende at UiN henter «samiske eksperter» fra Tromsø for å skrive Håløygrikets historie.

Gravhaugene som vitnesbyrd. Nordlendinger: Gravhaugene på Tromsøya, Håkøya, Helgøya, Spildra og Loppa må åpnes og forskes på. De er nærmere 2000 år gamle, og vil gi verdifull informasjon om forfedrene som levde her nord. DNA og Strontiumanalyse vil fortelle hvem de var, og hvor de kom fra.

Boka «Svenskene og deres forfedre - de seneste 11000 år». (Sjølund/ Bojs 2016). Svensken Svante Pææbo, professor i evolusjons antropologi ved Max Planck inst. Leipzig. Om samene heter det: «Dagens samiske menn har fedrelinjer som kom hit omkring 2000 år siden, og under jernalderen. Innvandringen kom i tre bølger. Fra Russland/Ural, fra Midt-Norge og Midt- Sverige og til slutt fra Finlands kysttrakter. Mitokondrisk DNA viser at kvinnelinjen kan ha kommet tidligere enn mennene». Samene er ikke Sveriges urfolk.

Samisk retorikk: Samiske spaltister og «forskere» ved UiT hevder at samene er Norges urfolk og at byene Tromsø, Bodø, Trondhjem og Oslo er bygd på samisk jord. For å forstå denne formen for retorikk, og følgene av den, er det nyttig å lese Karl - Wilhelm Sirkkas bok, «Fra idé til faktura. Fra samepolitikk til politikk for Sametinget». Forfatteren viser hvordan «sameretten», ført i pennen ved jur.fak.ved UiT, bruker begrepet okkupanter om nordlendingene og at Solberg-regjering legger til rette for en politikk uten etnisk likeverd.