Statskog er i dag de som driver med forvaltning av vilt i Norge, men i Nord-Norge ser vi et økende problem med for mye storvilt. Dette et problem for Nord-Norge pga blant annet økende påkjørsler av elg og nedbeitede områder. Vi har også vært vitne til at elg har gått til angrep på personer pga at elgen over lengre tid har holdt til blant hus og hjem. Dette kommer av en økende bestand av elg som gjør at elgen oppsøker tettstrøk og bygder for å beite på ripsbusker m.m.

Et annet stort problem som Nord-Norge går i møte med er at vi er inne i et generasjonsskifte blant jegerne, og på grunn av høye kostnader for å drive med jakt og da spesielt på statlig grunn så er det vanskelig å rekruttere unge jegere.

Derfor mener vi at Statskog ikke er de som skal drive med forvaltningen an storvilt, men at viltnemda i de enkelte kommunene kan drive den og sette prisene på jakten med et makspris slik at ikke dette blir en "melkeku" for kommunene ved å skru opp prisene.

Viltnemda i kommunene driver i dag med ettersøk og har store utgifter ved dette, og i mange kommuner så har ikke viltnemda økonomi til å drive med ettersøk på en forsvarlig måte. Derfor mener vi at dersom viltnemda kunne drevet med forvaltning og fått inntektene for jakta så kunne viltnemda vært selvstendig og ikke vært avhengig av kommunenes økonomi.

Nordland Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) mener at forvaltningen og inntektene fra jakten av storvilt skal legges til viltnemda i de enkelte kommunene.