Om konsekvensutredninger II

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Odd Arne Sandberg, Leder av «Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja», svarer på min kronikk «Om konsekvensutredninger» i sin kronikk «Konsekvensutredning er en del av en åpningsprosess» i AN den 27. august. Takk for godt og fyldig svar!

Jeg forstår utmerket godt at det er stor motstand mot olje/gassaktivitet utenfor LoVeSe – spesielt med dagens teknologi.

Men jeg forstår fortsatt ikke denne motstanden mot konsekvensutredninger.

Hensikten med konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn (økonomi og sosiale forhold) blir tatt i betraktning under forberedelsene av planer og tiltak, og når det tas standpunkt til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak skal gjennomføres. Dette står klart og tydelig i forskriften om konsekvensutredninger. Konsekvensutredninger er en selvsagt del av en utredningsprosess, men det er ingen automatikk i at dette skal være en «åpningsprosess».

Dersom det skal gjennomføres et vern av LoVeSe, må det foretas konsekvensutredninger av vernet. Dette er et formelt lovmessig krav. Konsekvensvurderinger vil være nødvendige for å avdekke mulige konfliktlinjer mellom vernet i forhold til havbruk, reiseliv, fornybar energi osv. Jeg vil anta at enkelte fangstformer vil bli utfordret i forhold til et vern – jeg tenker spesielt på hvalfangst og fangst av sjøpattedyr.

Konsekvensutredninger består av objektive faglige undersøkelser av de konsekvenser et tiltak vil ha. Kunnskapen fra konsekvensutredningene vil styrke beslutningsgrunnlaget ved avveiningen av om et tiltak skal gjennomføres eller ikke. Konsekvensutredninger følger en bestemt metode der ulike alternativer skal vurderes med utgangspunkt i et 0-alternativ – dvs dagens situasjon.

Sandberg viser til utredningen «Framtid i Nord» fra 2014, og mener at dette oppfyller kravet om en samfunnsmessig konsekvensutredning. Med tre departementer og flere fagrapporter i bunn, er dette en godt kjent og meget viktig referanse for den videre utviklingen av kystnæringene i Nord-Norge. I denne rapporten er tallmateriale fra 2011 framskrevet og modellert fram mot 2030 og videre mot 2050. Rapporten gir i alternativet «Alt legges til rette» et grunnlag for at antall sysselsatte i marine næringer (fiskeri, havbruk og nye marine næringer) kan mer enn 5-dobles fram mot år 2050 – noe som kan gi 57.500 sysselsatte i disse næringene i 2050.

«Framtid i Nord» er et spennende scenario, men dette er ingen konsekvensutredning. Dersom vi ser på de traurige realitetene i LoVeSe og kysten for øvrig, er det dessverre så alt for mye som peker i motsatt retning.

Vi kan begynne med Røst som i løpet av siste 10 år mistet mer enn 100 innbyggere. En slik utvikling er kritisk for en kommune som pr i dag har bare 517 innbyggere. Prognosen fram mot 2030 viser at ytterligere ca 60 personer vil forlate Røst – og dette er i hovedsak folk i yrkesaktiv alder.

Vi kan fortsette med Moskenes, Flakstad, Bø, Lødingen, Andøy, Tranøy og Berg – alle kommuner med negativ befolkningsutvikling i de siste ti årene. I alt 875 personer har forlatt disse kommunene. Riktignok vokser enkelte kommuner – spesielt «bykommunene», men de typiske «fiskerikommunene» viser så alt for ofte en negativ utvikling.

Årsaken til denne utviklingen er i hovedsak at arbeidsplassene reduseres – spesielt i primærnæringene (fiskeri, havbruk, jordbruk). I primærnæringene i Lofoten og Vesterålen har antallet sysselsatte gått ned med 710 i løpet av de siste ti årene.

Selvsagt går mange næringer bra, og enkelte – som havbruk – har i de siste årene levert imponerende resultater. Men effektene i forhold til sysselsetting og tilflytting uteblir. Det er pr i dag utenlandsk tilflytting som sikrer en svak befolkningsvekst i Lofoten. Med svake fødselsoverskudd og vedvarende innenlandsk fraflytting, ville Lofoten ha hatt negativ befolkningsutvikling uten den utenlandske tilflyttingen. Etter 2013 har imidlertid den utenlandske tilflyttingen avtatt.

Dersom vi skal fortsette etter 0-alternativet – eller dagens situasjon – er jeg bekymret for at flere kommuner vil fortsette å utvikle seg bort fra de scenariene vi ser i «Framtid i Nord». Dette er dessverre «den fordømte virkeligheten». Derfor trenger – også LoVeSe – konsekvensutredninger som kan synliggjøre og dokumentere virkeligheten framfor å fortape seg i scenarier som blir fjernere og fjernere for hvert år som går. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags