Forslaget om å opprette en kommunal støtteordning for kjøp av elsykler har, som ventet, fått en blandet mottakelse. Vi skjønner at enkelte spør om dette er fornuftig pengebruk i en allerede stram kommuneøkonomi.

Utgangspunktet for forslaget er kommunens nye sykkelplan, som vedtas i bystyret førstkommende torsdag. Planen er ikke først og fremst ment å ivareta dem som allerede sykler, men å rekruttere nye. Et samlet bystyre har allerede satt ambisiøse mål for økt sykkelbruk i Bodø, med en målsetning om 25 % sykkelandel i 2025. Dette er en del av omstillingen til en ny transportvirkelighet der utslippene må ned, der vi innser at vi ikke kan bygge oss ut av kø og kork, og der tilrettelegging for aktiv transport er en nøkkel for å løse store folkehelseutfordringer. For kommunen og kommunens innbyggere er det også god økonomi å prioritere arealeffektive transportløsninger som sykkel, kollektiv og gange. På den måten er det mulig å unngå nye, kostbare veiutvidelser som belaster både kommune- og privatøkonomi mer.

For å nå målsetningene må vi tenke nytt og ta i bruk hele verktøykassa med virkemidler. Bedre vinterdrift, mer sykkelvennlig infrastruktur og flere sykkelparkeringsplasser er nødvendige tiltak som allerede ligger inne i planen. Arbeidet for en kompakt by og attraktive lokalsentre støtter opp om satsingen ved å gjøre hverdagen mer kortreist for mange. Men den kanskje viktigste grunnen til at vi mener 25 %-målet er realistisk, er mulighetene som følger med økt bruk av elsykkel.

For mange av oss sitter det langt inne å bruke et femsifret beløp på en sykkel. Derfor er det verdt å se på om kommunen kan gjøre noe aktivt for å senke denne terskelen. Alta, Levanger, Overhalla og Ski har allerede støtteordninger på plass. Bergen og Skien planlegger det samme. Inspirert av forsøksordningen i Oslo rullet Sverige i vinter ut en nasjonal støtteordning der kjøp av elsykkel og elmoped støttes med 25 % av kjøpesummen. Som et resultat økte elsykkelsalget med utrolige 400 %. Syklistenes Landsforening har bedt regjeringen finne plass til en tilsvarende ordning i statsbudsjettet for 2019.

Støtteordningene virker etter hensikten. TØIs kartlegging av 669 støttemottakere i Oslo viste at de doblet sin private sykkelandel og nå syklet 12–18 kilometer mer per uke. Sykkelbruken økte mest på bekostning av bilbruk, et funn som bekreftes i andre studier av elsykkelbruk. I Oslo svarte hele 88 % av mottakerne at kommunens støtteordning enten i «stor grad» eller i «noen grad» var utslagsgivende for at de kjøpte elsykkel. Positiv medieomtale av elsykler ble oppgitt som den nest viktigste grunnen.

I motvind- og båndbyen Bodø er det ikke usannsynlig at effekten av økt elsykkelbruk vil være enda større. En sterk sykkelkultur og en sykkelandel i norgestoppen er et godt utgangspunkt for å nå sykkelmålene. Når vi nå trapper opp innsatsen for sykkel som transportmiddel, er en kommunal elsykkelsatsing en naturlig del av dette.

Håkon Møller

Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne i Bodø

Morten Melå

Gruppeleder, Bodø Arbeiderparti