Jeg har i et tidligere innlegg på an.no stilt spørsmål om nordlendinger er kolonister og okkupanter. Professor Øyvind Ravna,UiT forsvarer denne påstanden og begrunner det med at samene som "urfolk" har bebodd Nord Norge før nordlendingene. Ravna setter opp fire punkter for å forklare hvorfor samene er urfolk:

1: Tilknytning og historisk kontinuitet ( etter at statsgrensene ble fastlagt)  2:Selv-identifisering av folk. 3: At de ikke utgjør den dominerende befolkning i samfunnet. 4: At de har beholdt noen eller alla sine sosiale, kulturelle og rettslige institusjoner.

Ravna bygger sin argumentasjon på at grensene mellom Norge og Sverige / Finland og Russland var usikre og at de først ble fastsatt ved grenseoppgangen i 1751, mot Russland 1826. Hva Ravna ikke nevner er at Norge i denne fasen befinner seg i « firehundreårsnatten» - unionstiden med Danmark og etter 1814, i union med Sverige. Norge var ikke i stand til å hevde sine rettigheter fra før unionstiden.

Ravna synes ikke å ta inn over seg at Norge har en historie før unionstiden. I den fasen er Tore Hund viktig. Han fronter nordlendingenes interesser. I flere artikler ( Håløyg-minne) har prof. H.D.Bratrein skrevet om « Sørøygodset» som var Hundslektens private eiendommer i Finnmark. Bratrein gir oss innblikk i håløygenes fangstområder og deres virksomhet. Det er i den sammenheng man må se Ottars beretning om fangst av havpattedyr. Tuftene i form av hus og hellegroper er mange, spesielt Forsøl/ Hammerfest som har vært produksjonsstedet for maritim olje. Også Sørvær og Årøya i Alta skiller seg ut som støttepunkter for Hundslekten. Vi skal merke oss at i Kalmarkrigen ( 1613) er det på Årøya at danskene bygger Kongshus festning for å demme opp mot svenskene som gjør krav på Finnmark.

Ut fra Ravnas kriterier er det vel ikke tvil at nordlendinger og kvener også oppfyller hans fire punkter. Følgelig er de urfolk her nord. Ravna bør dokumentere at samene oppfyller kriterie nr 4.

Ravna henviser til to høyesterettsdommer, en fra 1862 og en fra 1968 som han framstilles på en uklar måte. Skal han bevare troverdigheten må Ravna komme med et eksakt sitat som bekrefter hans påstand om at nordlendinger og trøndere er kolonister og okkupanter. Han bør gjengi premissene og ordlyden i dommen.

I siste nr. av « Håløygminne» drøfter prof. R. Bertelsen hvor Ottar kan ha bodd. Loppa er en av stedene som nevnes. Roy A. Nilsens doktoravhandling omhandler jernaldertufter i Nord – Troms. Nilsen viser til store gårdsanlegg på Loppa, Spildra Helgøya og på Tromsøya/ Langnes. Tuftene er nærmere to tusen år gamle. Ytterligere dokumentasjon for Tromsøområdets betydning finner vi på Tønsnes med store hustufter som er flere tusen år gamle.

På «Finnmark forlag» kan man lese forsker Trond Gabrielsens (master i historie fra det Humanistiske fakultet, UiO, 2007) kritikk av historie- og arkeologimiljøet ved UiT. Gabrielsen viser til fire doktorgradsstipendiater ved UiT som « endrer det opprinnelige stedsnavnet ( 1308) fra Trinis til Troms». Denne form for manipulasjon av historiske fakta må betegnes som « fake history».Stipendiatene kan ikke klandres for dette mistak. Veilederne er ansvarlige. Hvem er de? Er det med hensikt at man til de grader skriver om historisk fakta? Når historieinteresserte, blant annet Ole M. Rønning, på eget initiativ graver fram gamle kart som viser at Lyngstuva på Kola er flyttet til Troms har ansvarlige professorer ved UiT et forklaringsproblem.

I norrøn kontekst er gravhauger det «Dokument» som viser slektens eiendomsrett til land. Det er slik gravhaugene i Nord – Troms må forstås. Skal nordlendingen ta vare på sin tidligste historie må gravhaugene på Håkøya, Tromsøya/ Langnes og Spildra åpnes. I en slik sammenheng kommer man ikke utenom naturvitenskapelige analyser som i dag i anvendes i alle land vi ønsker å sammenligne oss med. Leserne får selv avgjøre hva som veier tyngst i denne sammenheng. To høyesterettsdommer som trolig slår fast at trøndere og nordlendinger er kolonister og okkupanter i sine kjerneområder, eller gravhaugene som fastslår nordlendingenes « eiendomsrett til landet».

Som finnmarking er jeg klar over min « multietniske» opprinnelse og er meget fornøyd med det. Slik jeg kjenner finnmarkingene er de også klar over sin multietniske mix, og i disse slektforskningstider har jeg ennå til gode å treffe noen som ytrer misnøye med sin herkomst. Når K-W Sirkka i sin bok «Fra ide til faktura» til de grader viser hvordan regjeringen overfører mer og mer makt til Sametinget, blir jeg betenkt. Maktoverføringen ser jeg på som starten på en dekonstruksjon av Norge som enhetlig stat. Pengestømmen til Sametinget, nærmest som « avlat».

Det er overraskende at det verdikonsevative Høyre fremmer denne politikken. Trolig er det i i denne sammenheng tidligere høyrestatsråd Svein Ludviksen har tatt på seg rollen som «bjellesau» for regjeringens samepolitikk. I to innlegg sier han at nyere forskning viser at innvandringen her nord kom fra øst. Ludviksen, du bør lese artikkelen « «Båten var betingelsen» skrevet av arkeologiprofessor Hein B. Bjerck,

NTNU. ( Kysten nr.5. 2016). I den sammenheng bør du også se bronsealderbåten fra Nordland som jeg viste til i mitt forrige innlegg. Tilsvarende «båter» finnes fortsatt i Nordlands jord og bør forskes på, - nordens eldste trebåter.

Kjell B.Mortensen har til de grader vist stamtavlene til de ledende sameslekter i Troms og Finnmark. Samtlige har i likhet med meg sine røtter i tidligere Sverige/ Finland. Derfor er det spesielt viktig å trekke inn finske og svenske forskere . Her har « Jarl Torfinn» som Ravna kaller ham, virkelig vist vei. På egen hånd har Hellesvik sporet opp doktoravhandlinger fra Finland som forsker på samene og deres herkomst. De samsvarer ikke med hva som blir framsatt fra UiT.