Inn på tunet ...

Artikkelen er over 1 år gammel

Fra 1. januar 2020 blir det lovpålagt for kommunene å ha et dagaktivitetstilbud til personer med demens. Tilbudet til personer med demens og deres pårørende skal utvikles som en integrert del av den samlede helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

DEL

I demensplan 2020 er målsettingen at personer med demens skal delta i samfunnet og om ønskelig få bo hjemme så lenge som mulig.

Dagaktivitetstilbud er et viktig forebyggende tiltak for personer med demens og deres pårørende. Kommunene kan i 2019 søke Helsedirektoratet om tilskudd til etablering av Inn på tunet som dagaktivitetstilbud.

Dette er en stor oppgave som nordlandskommunene kan løse på mange ulike måter. Velferds- og omsorgstilbudet på gårdsbruk, kjent som Inn på tunet, er en måte å løse denne oppgaven på.

Dagaktivitetstilbud på gård gir mulighet for et bredt spekter av aktiviteter som varieres etter årstidene. Gården er en velegnet arena for å tilby personer med demens et godt sosialt miljø, allsidige og meningsfulle aktiviteter i naturlige og tilrettelagte omgivelser. Aktivitetene kan knyttes til jord-, skog- eller hagebruk, og/eller stell av dyr. Deltakerne i tilbudet skal oppleve at aktivitetene gir mestring gjennom opplevelsen av å være til nytte.

Fylkesmannen i Nordland gjennomfører et Inn på tunet-prosjekt med hovedmålsetting at samarbeid mellom offentlige virksomheter og gårdsbruk skal bidra til best mulig tjenester til brukergrupper i Nordland. For å nå ut til markedet og kjøperne av tjenestene, som hovedsakelig er offentlig sektor, samarbeider Fylkesmannen på tvers av fagavdelingene, landbruk- og reindrift, helse- og omsorg, oppvekst- og utdanning, og sosial- og vergemål.

Fylkesmannen i Nordland oppfordrer Nordlandskommunene til å ta utfordringen fra landbruks- og matministeren: «Bruk mer Inn på tunet i fremtiden!» å delta på vårt Inspirasjonsseminar om Inn på tunet 20.–21. mars!

Som et av flere tiltak, gjennomførte Fylkesmannen i Nordland på senvinteren i fjor et av mange informasjonsmøter om Inn på tunet, i Vågan. Som alltid var det bred enighet om at Inn på tunet kan bidra til å løse de mange utfordringene som velferdsstaten står ovenfor. Vågan kommune gikk straks i gang med å etablere et samarbeid med gårdsbruk om etablering av Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til ulike brukergrupper.

Det skal legges til at på dette tidspunktet hadde Vågan kommune ingen Inn på tunet-tilbydere. Gjennom kommunens etterspørsel etter tjenester og vilje til å betale for disse, varte det ikke lenge før to gårder kunne imøtekomme etterspørselen og tilby velferdstjenester. I dag tilbys det dagaktivitetstilbud på gård til barn, unge, voksne og eldre i denne kommune.

Det pågående forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård» synliggjør suksessfaktorene ved å legge dagaktivitetstilbudet til gårdsomgivelser. Resultatene trekker frem tre sentrale elementer for å få til god drift av demensomsorg på gård. For det første, gode og langvarige kontrakter med kommunen som sørger for forutsigbarhet for driften.

Kontrakten kan også regulere og gi tilgang til helsepersonell i kommunen, samt gi gårdbrukerne tilgang til å delta i arbeidsgruppemøter. Dette etablerer gjensidig tillit mellom kjøper og tilbyder.

For det andre, må gården tilpasses personer med demens og være et egnet sted for ulike typer aktiviteter med oppholdsrom, kjøkkenfasiliteter osv. Det må også finnes gode planer, tilstrekkelig arbeidskraft og personer å snakke med når det trengs, og det må være god kommunikasjon med pårørende.

For det tredje så må gårdbrukerne være entreprenører og ta initiativ overfor kommunen å etablere god kontakt med sentrale personer i kommunen. Studien understreker også viktigheten av personlige egenskaper som gjør gårdbrukeren egnet til å drive et slikt tilbud.

Når gårdbrukeren gjør nye ting er det alltid med neste generasjons gårdsdrift i tankene. Gårdbrukeren har derfor et langsiktig og helhetlig perspektiv på demensomsorg på gård. Rekruttering til landbruket er en stor utfordring i Nordland i årene som kommer. Etablering av Inn på tunet-tilbud kan bidra til økt verdiskaping i landbrukssektoren med basis i landbrukets menneskelige og materielle ressurser.

Ingrid Roaldsen

Seniorrådgiver, Landbruks- og reindriftsavdelinga

Julie Tangen

Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsavdelinga. Begge Fylkesmannen i Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags