Regjeringen har endret inntektssystemet for fylkeskommunen. Det slår uheldig ut for Nordland. I 2020 vil Nordland fylkeskommune ha 284 millioner kroner mindre til å drifte blant annet samferdsel. Dette rammer både næringslivet, reisende og elever i videregående skoler i fylket.

Det er grunnen til at fylkesrådet gjennomfører en serie med dialogmøter rundt om i fylket; Brønnøysund, Sandnessjøen, Ørnes, Bodø og Svolvær.

Kommuner og representanter for ulike brukere av hurtigbåter og ferjer er inviterte til å legge fram sine behov når det nye samferdselskartet skal utformes. Vi vil også ha forslag til løsninger som best kan tilfredsstille behovene i lys av de nye økonomiske rammene. Det er nå grunnlaget for fremtidens hurtigbåt- og ferjekart legges.

Nordland har en fjerdedel av Norges kystlinje. Fra denne kystlinjen kommer en betydelig andel av landets eksportinntekter. I nært samspill mellom næringsliv, befolkning og fylkeskommunen har vi utviklet et godt rutenett med ferjer og hurtigbåter. I hovedsak finansiert av fylkeskommunen. For kystbefolkningen er gode kommunikasjoner livsnerven og forutsetningen for å bo og leve på øyer og langs fjorder der det er umulig eller svært tidkrevende å reise eller transportere langs vei.

Et moderne og markedsorientert næringsliv er helt avhengig av gode transportruter enten det dreier seg om fiskeri og havbruk eller reiseliv. «Fra Kyst til Marked» er overskriften for disse viktige transportkorridorene. Næringstransport og persontransport stiller store krav til frekvens, hastighet, regularitet og kapasitet. Samtidig øker kostnadene både som følge av standard, størrelse på fartøyer og driftsutgifter knyttet til drivstoff og mannskap.

Fylkeskommunene får storparten av sine inntekter gjennom statlige overføringer. Overføringssystemet er nå endret slik at fylker med flest innbyggere prioriteres på bekostning av fylker med færre innbyggere. Det blir ikke tatt hensyn til at Nordland er det fylket med flest kilometer fylkesvei og flest ruter med ferjer og hurtigbåt. Det er stor oppmerksomhet rundt båt og ferjeruter. Facebook -aksjonen «Nok er nok», som samlet nesten 5000 medlemmer etter at det ble kjent at fylkeskommunen må redusere rammene for sjøverts samferdsel, er et uttrykk for dette.

Fylkesrådet arbeider kontinuerlig for å skaffe nok penger til å opprettholde og forbedre tilbudene til befolkningen. Samtidig er det nødvendig å redusere driftsutgiftene i fylkeskommunen. Det er blant annet grunnen til at vi har fått utarbeidet endret anbudsform for drift av fem nye hurtigbåter. Hurtigbåt- og ferjetilbudet må tilpasses de nye økonomiske rammene.

Fylkesrådet har derfor satt i gang et eget prosjekt som i nær dialog med brukere og andre interessenter skal tegne det viktigste innholdet i et nytt «samferdselskart» for nordlandskysten. Som et ledd i utarbeidelsen av nytt kart vil vi i løpet av november arrangere fem dialogmøter i Nordland. Innspillene fra kommuner og representanter for ulike brukere av ferjer og hurtigbåter vil være svært viktig. I senere møter vil ulike alternativer til nytt «samferdselskart» bli presentert og diskutert før de endelige forslag utarbeides.

Hurtigbåt- og ferjeutvalget, som består av representanter fra kommunene og næringsliv, fungerer som referansegrupper for arbeidet og rådgiver for fylkesrådet. Både samferdselsråden og den politiske ledelsen i kommunene blir holdt informert gjennom egne samrådsmøter. Det endelige forslaget skal overleveres fylkesrådet våren 2016. Etter at fylkesrådet har hatt forslaget ute på høring vil fylkestinget få saken til beslutning høsten 2016.

Det er et politisk ansvar å fastsette standarden som «fellesskapet» kan tilby på ulike tjenester. Slik er det også for samferdsel. Dette er spesielt utfordrende når de økonomiske rammene reduseres. Skal de «riktige» beslutninger kunne tas og bli forstått, må politikere og brukere ha en god nok felles kunnskap om behov og mulige løsninger. Dette kan bare skje gjennom en nær samhandling med brukerne. Denne starter altså nå. Målsettingen med det nye kartet er å legge til rette for økt verdiskapning i fylket. Jeg ser fram til å få innspillene fra dialogmøtene og forslaget til nytt samferdselskart.

 

Wilfred Nordlund

Fylkesråd for samferdsel

Kronikkforfatteren fylkesråd for samferdsel i Nordland og representerer Sp.

I disse dager leder han en serie dialogmøter rundt om i fylket om det nye hurtigbåt- og ferjekartet. Forrige uke var møtene på Helgeland, i dag i Bodø og senere i Ørnes og Svolvær.